1982. június
KRISZTUS MINDENT OLYAN EGYSZERŰEN ÉS ÉRTHETŐEN MONDOTT
EL, HOGY AZ ÉRTELEM AZ EGY EGÉSZBEN VAN, NEM A SZÉTTÖRT
DARABJAIBAN
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy Testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ármin vagyok, ne félj! Köszöntelek testvérem az Urunk, Jézus Krisztus szent nevével és a Szentháromság szent dicsőítésével.
       Dicsőítelek, Te mindenek Ura és teremtő Isten. Áldassék és dicsértessék a szent és Örök Titok, Te Szentháromságú egy Isten, mit emberi elme fel nem fog, mit elme fel nem ér. Minden dicsőség és hatalom a Tied, Te dicső, Te fenséges, Te boldogító, Te szerető, Te irgalmas, Te végtelenül jó. Te végtelenül bölcs, Te kegyelmes, Te életadó élet és Te végtelenül igazságos. Te, aki mindenkinek megfizetsz érdemei szerint, Te édes Isten. Nem teremtettél olyan szót az ember számára, ami méltón kis tudna Téged fejezni, Te egek Ura! De azt az egy szót, csak a Te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus ismeri egyedül, aki egy Teveled, a Szentlélek Istennel egyetemben. Te tiszta örömök kútfeje. Te a szeretet teljessége, légy áldott és áldassék és dicsértessék a Te szent neved mindöröktől és mindörökké. Ámen.
       Testvérem, erősítsd magadban a hitet és a szeretetet, mert a remény nem hagyja el a te szívedet. Köszönöm testvérem a küzdelmedet nagyon megkísértetett a te lelked. Tudja a
te Urad Istened a te harcodat, mert a te harcodat először akaratodból, mit Krisztusnak adtál, és Isten szent irgalma és kegyelme által győzelemre vitted. Már tudod, mit akar tőled a gonosz, mert mondtam, nagyon okos. Az indulataidon keresztül támad és a lelkiismeretes munkára buzdít, hogy figyelmedet és idődet lekösse. Minden fondorlatát beveti, hogy azzal a szent adománytól elvonjon téged, mi megadatott neked.
       Testvérem, imádkozz és imádkozz! Törtess, nagyon törtess Isten felé! Az idő és az alkalom megadatik neked, hogy közvetítsd azt az üzenetet, mit a te Urad és Istened, a mi Urunk, Jézus Krisztus küld hozzád rajtam keresztül. Ne csüggedj el, ha az emberek közömbösek is vele szemben, te csak terjessz és apostolkodjál, mert ez a te Urad akarata.
Ne félj, mert mondatott: „Boldogok kik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.”
       Testvérem, vésd az agyadba mindazt, amit általam leírsz, mert Isten Szentlelke az igazságot sugallja neked rajtam keresztül. Imádkozzál testvérem az elhunytakért, tehát a szenvedő lelkekért, mert az imádságnak nagyon nagy a hatalma. És imádkozz az élőkért, mert a ti Istenetek kegyelmes Isten is!
       Ne legyetek kicsinyhitűek! Olvassátok az evangéliumokat és beszéljétek meg egymás között, de óva intelek benneteket annak kiforgatásától. Azt már nem Isten Szentlelke teszi veletek, mert a ti Uratok, Jézus Krisztus mindent megmondott. Imádkozzatok, mert a ti Uratok, Istenetek is imádkozott, mégpedig állandó jelleggel.
       A ti Uratok is imádkozott apostolaiért és ezt mind azért tette, mert nektek példával mutatta meg, hogy ti is ezt cselekedjétek. Ti ezt már ne forgassátok százféleképpen, mert még egyszer mondom, azt már nem Isten Szentlelke teszi veletek, mert a krisztusi tanításnak egy, de csakis egy értelme van, és még tovább, ti ne ítélkezzetek! Most megint azt mondom, keressétek meg az evangéliumokban, hogy a ti Uratok hányszor ítélkezett, mert Krisztus nem ítéletet hirdetni jött, hanem örömhírt. Megmondotta nektek, hogy közel, nagyon közel van Isten országa. A ti Uratok megmondotta: “Ne ítélj, hogy ne ítéltess!”
       Péter apostol az első pápa, bűn nélküli ember volt? Ő volt, aki háromszor megtagadta az ő Urát és Istenét, de ez mind azért, hogy megértsétek, hogy Krisztus földi helytartója is ember, mert bűn nélküli ember nincs. Mert mondottam, hogy a szentek sem szentek minden pillanatban. Ki meri azt mondani, hogy Isten Szentlelke nincs Jézus Krisztus földi helytartójával, de ott, ott van maga a sátán is. Mert magát a ti Uratokat, Üdvözítőtöket is megkísértette, nemcsak egyszer. Még egyszer mondom a mindenkori római pápa magának Jézus Krisztusnak a földi helytartója, aki hit és erkölcs tanításában tévedhetetlen, de mint ember, ő is éppoly esendő, mint bárki más. Gondoljatok vissza Péter példájára.
       Éljetek úgy, ahogy a lelkiismeretetek diktálja, hogy a krisztusi úton mindig előbbre és előbbre haladjatok, de ne feledjétek, hogy esendők vagytok. A krisztusi tanításnak csak egy értelme van. Ott van még részetekre a Tíz parancs, ami világos és érthető, mert az evangéliumok és a Tíz parancs egy és ugyanaz.
       Testvéreim, ne forgassátok ki ti Krisztus szavait, mert Krisztus minden mondata egy kristálygömb, amit ha széttörtök darabjaira, értéktelen szófoszlányok lesznek, mit ti nem tudtok úgy összerakni, hogy olyan tökéletes legyen, mint először. Nem azt mondom, hogy ne elmélkedjetek. Hogy megint emberi hasonlattal éljek, ne legyetek olyan oktalanok, mint a gyermek, aki a szép játékát összetöri, hogy a belsejét megnézze. Krisztus mindent olyan egyszerűen és érthetően mondott el, hogy az értelem az egy egészben van, nem a széttört darabjaiban.
       Elmélkedjetek, igen elmélkedjetek a krisztusi tanításban. Ne zavarjon meg benneteket az, hogy minden emberhez másképp, de értelmileg ugyanúgy szól Krisztus, mert ti is emberek mind ahányan vagytok mások, és mások vagytok, mert Isten végtelen nagyszerűsége és nagy-nagy titka abban van, hogy kettő ugyanaz nincs.
       Testvéreim! Még egyszer összefoglalom, imádkozzatok magatokért és másokért, mert
Krisztus is ezt tette. Kérjetek és adatik, kopogtassatok és nyittatik! Ezt, pedig a ti
Uratok, Jézus Krisztus olyan világosan mondotta, hogy: “Mindaz, aki ennek más értelmét keresi, azt nem az Isten Szentlelke vezette erre az útra.”
       A ti Uratok gondja az, hogy mint és hogyan rendezi a ti dolgaitokat. De mondom, és azt hangsúlyozottan aláhúzva mondom, nyugodjon meg a ti lelketek abban, hogy amit a ti Uratok tesz, az mind a javatokra válik.
       Imádkozzátok azt az imát, amit a ti Uratok, Istenetek tanított veletek. Olyan egyszerű és világos minden szava, amit félreérteni nem lehet, és ami csak az embernek kell, mind benne foglaltatik. Mert aki nem tudja teljes megadással mondani azt, hogy legyen meg a Te akaratod, az vizsgálja meg lelkét és tanuljon alázatot Urától, Jézus Krisztustól.
       Most idézem, mikor az Úr a kereszthordozó Megváltó kérte a Mennyei Atyát, az így hangzott: “Atyám, ha lehetséges vedd el tőlem a kelyhet anélkül, hogy kiigyam.”, mert azt is mondotta Krisztus: “Tudom Atyám, hogy amit kérek, te azt mind megadod”. És ha Krisztus az Isten, a második isteni személy tovább nem folytatta volna, a megváltás nem történt volna meg. De a ti Uratok végtelenül alázatos Fia Mennyei Atyjának és folytatta: “De ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd”.
       Igen testvéreim, míg ti is nem így imádkoztok, nincs bennetek alázat, bizalom Istenetek iránt, nem hiszitek azt, hogy csakis a ti Uratok, Istenetek tudja mi az, ami jó részetekre. Ezen elmélkedjetek és legyetek nagyon alázatosak, mert az alázatosoké a mennyek országa.
       Most búcsúzom és azt mondom, menjetek el Krisztus keresztje alá és tanuljatok alázatot, szeretetet, megbocsájtást a ti Uratoktól, Istenetektől, Megváltótoktól és az Ő szent Anyjától, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűztől. És áldjon meg benneteket a Szentháromság egy Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek.

       Téged, pedig áldjon meg, és szent erejével lásson el a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ármin.