1984. június 9.
SZÁRNYALJON A TE LELKED URAD, ÉS ISTENED FELÉ
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szent nevével. Szent Atyám, ki a mennyekben lakozol, ki éltetsz, ki szeretsz, és ki fenntartod Szent Lelked erejével e világot, ki szent fiad által adod az üdvösséget elesett és tévelygő gyermekeidnek, ki megbocsátod a bűneinket Szent Fiad kínszenvedésének, és szent és szentséges szent vérének érdemei által megbocsátasz nekünk.
Áldunk, imádunk, dicsőítünk és hálát adunk neked, mert az igazság, a jóság, a szeretet, az irgalom, az igazság végtelen tökéletessége nálad van, és Szent Fiadnál, ki veled él és uralkodik mindöröktől és mindörökké, és szent Lelkeddel betölt mindeneket. Te min­denható Atyám, ki mindeneknek Atyja vagy és szent Fiad által magadhoz emelsz bennünket, méltatlan gyermekeidet, mert életünk Benned és üdvösségünk szent Fiadnál van a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Imádunk téged, és imádságunk hozzád száll.
Könyörgünk hozzád Urunk és Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, de mindenkor a te szent akaratod legyen meg, mert csak te egyedül Igaz Isten, te tudod, mi válik a mi lelkünk javára.
Rád hagyatkozunk Uram, Jézus Krisztus. Kérünk, add meg testvéremnek a lélek teljes szabadságát, olyan formában, hogy az e világ ne kösse le, a föld ne húzza vissza, hanem szabadon emelkedhessen feléd, Uram Jézus. Tudja lelkét teljesen reád bízni és teljesen megnyugodni a te szent akaratodban. Ajándékozd meg Uram a te szent békéddel. Töltsd be lelkét a te örömöddel. Áld meg munkáját, ahogy azt te jónak látod, és a küzdelmében add ó Uram, Jézus Krisztus a te szent erődet. Légy vele a kísértésben. Segítsd e küzdelemben és légy vele imáiban és ajándékozd meg, hogy érezhesse a te szent jelenlétedet Urunk, Jézus Krisztus. Vidd el Uram lelkét a te szent forrásodhoz, honnan az élet vize buzog, és tisztítsd meg lelkét bűnbánata által, mert szeret téged, mert eped a lélek utánad Uram, Jézus.
Nem azt kérem Uram, hogy most már testvérem hátralévő útja sima és könnyű legyen, hanem azt kérem, legyen az út olyan, amit te szántál neki, de Uram azért esedezem, hogy minden lépéssel, minden küzdelemmel a bűnnel szemben, mindig és mindig közelebb és közelebb kerüljön hozzád és mindig méltóbb á váljon a te szent szeretetedre, hogy majdan, amikor te azt jónak látod, eljusson a te szent színed látására és a te hajlékodban lakozzék majd mindörökké Uram, Jézus Krisztus.
Testvérem, fohászkodjál sokat Uradhoz, Istenedhez, üdvözítődhöz, az Urunk és Istenünk, Jézus Krisztushoz. Imádkozzál, mint már annyiszor mondottam, ne engedd lelkedet, hogy földi dolgok magukhoz láncolják. Szárnyaljon a te lelked Urad és Istened felé. Tudja a te Urad, hogy mire van szükséged, megadja neked.
Szeretteidért imádkozzál, mert hiába gyötrődsz miattuk, csak az ima segít rajtuk. Te imádkozz, és a többit bízd a te Uradra. Mert csak a te Urad és Istened tudja tökéletesen kinek, mire van szüksége. Add át testvérem a gondjaidat a te Uradnak és kérd te is Istent, hogy legyen lelked segítségére, hogy lelked mindenek ellenére örülni tudjon a te Uradnak, Istenednek. Mert csak így tudod jelenlétét lelkedben érezni. De ne félj semmitől!
Kérj testvérem, mert adatik, kopogtass és nyittatik, de hogy milyen formában adatik és nyittatik, az nem a te dolgod és nem a te gondod. Te csak higgyél feltétel nélküli hittel, hogy imád meghallgassa a te Urad és Istened, de az sem a te gondod, hogy mikor.
Testvérem, csak így tud a te lelked szabaddá válni a földön, a feltétel nélküli hit, a feltétel nélküli bizalom által. Mert ha te úgy imádkozol, hogy hátha nem, az az ima semmit sem ér, mert kicsinyhitűvé váltál és bizalmatlan lettél Uraddal, Isteneddel.


Mert kétségbe vontad a te Urad és Istened szeretetét, irgalmát és jóságát és igazságát, és kétségbe vontad azt a krisztusi kinyilatkoztatást, hogy kopogtassatok és nyittatik, kérjetek és adatik, tehát bizalmatlan lettél Uraddal és Isteneddel szemben.
Testvérem erre figyelmeztetlek. Mert csak így tud a te lelked örvendeni Urának Istenének. Tehát a feltétel nélküli hit, a feltétel nélküli bizalom! A te dolgod az, hogy az életed cselekedeteidben, gondolataidban, imáidban Krisztusé legyenek. Mert az Úr Jézus gondviselő szeretete tudja mi az, ami a te lelkednek és családodnak javára válik.
Meglátod testvérem a te lelked örülni és ujjongani fog, mert leráztad a koncaidat, és fel tudsz emelkedni a föld porából Urad és Istened felé. Tehát imádkozz és higgy és remélj! Ne aggódj, ne félj, mert nem te oldod meg a problémákat, hanem a te Urad és Istened, ki a mennyekben vagyon. Nyugodjon meg a lelked abban, hogy minden úgy fog történni, mint már annyiszor megmondtam Neked.
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom: Áldjon meg a mennyei Atya és vonzzon mind jobban téged az Úr Jézus szent kegyelmével. Árasszon el a Szentlélek Isten, töltse be a te lelkedet az ő szent adományai által. Ámen.
Áldjon meg téged az üdvözítő Jézus Krisztus, és segítsen minden utadban, hogy megérkezzél az országba, mit szent szeretete készít az övéi számára. Ámen.