1985. április 26.
ISMERD FEL A MAGAD GYENGÉIT, KÜZDJ ELLENE A MAGAD AKARATA ÁLTAL ÉS ISTEN KEGYELMÉVEL
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem a Mindenható Atya, az ő szent Fia és a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.
Imádjuk testvérem Urunkat és Istenünket. Áldott legyen a te szent neved Urunk és Istenünk, most és mindörökkön örökké.
Mennyei Atyánk! Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk, és akit küldtél a te Szent Fiadat, az örök Igét, Jézus Krisztust. Minden tisztelet és dicsőség tied Uram, Jézus! Ki az Atya dicsőségében élsz, most és mindörökkön örökké. Imádunk téged Istenünk, ki vagy, ki eljövendő leszel az ég felhőin át, hogy ítéletet hirdess élőkön és holtakon. Te, ki dicsőséged teljében leszel eljövendő, kinek kezében lesz az igazság mérlege, könyörülj rajtunk. Mert ó Uram, Jézus ki állhat meg a te igazságod előtt? Ezért kérünk, könyörgünk hozzád, ó egek Ura, mert tudjuk, hogy te, aki mindenben tökéletes és végtelen vagy, ne csak igazságod szerint, hanem mérhetetlen szereteted és irgalmad által ítélj meg bennünket. Te, aki a szívek és vesék vizsgálója vagy, irgalmazz, kegyelmezz nekünk végtelen szereteted által, mi a keresztfa magaslatára vitt.
Bocsásd meg bűneinket, és engedd meg, hogy mi is azt mondjuk, mint a jobb lator: “Uram, emlékezzél meg rólunk, ha országodba jutsz”. Hadd könyörögjünk hozzád, te irgalmas szeretet, hogy fogadj el minket, fogadd el testvéreimet. Bocsásd meg bűneit, bocsásd meg esendőségét és lásd el a te szent erőddel testét, lelkét, hogy mit te felséges Isten feladatául adtál, azt mind maradéktalanul el tudja végezni, hogy ne dolga végezetlenül kelljen megtérni hozzád, te örök Isten! Add, hogy leróhassa minden adósságát, még mielőtt magadhoz rendeled, kit rám bíztál. Lásd el kegyelmed erejével és vezesd azon az úton, mi hozzád vezet. Uram, Jézus Krisztus szent sebeid érdemeire és kihullott szent véred erejére kérlek, oltalmazd meg a világban a magad számára, hogy egy lehessen veled, mint ahogy egy vagy az Atyával, most és mindörökké.
De egyben hálát adok Uram végtelen nagy kegyelmedért, mivel elláttad az ő lelkét, mert őrzöd és véded a te gyermekeidet. Hálát adok Neked mindazon jókért és a sok-sok kegyelemért, mivel elárasztottad az ő lelkét és köszönöm, hogy ezt testvérem, amennyire csak tőle tellett, a te szent kegyelmedből be is tudta fogadni. Légy áldott Uram és Istenem, Jézus Krisztus, most és mindörökkön örökké. Mert téged dicsér az ég és a föld, téged magasztal a világmindenség! Te isteni Bárány! – Te az utolsó véres áldozat, ki feláldoztad magad a kereszt oltárán, égő, eleven áldozatként és magadat adtad a tieidnek. Tied Uram, Jézus Krisztus minden tisztelet és imádás és minden hálánk, mert a te kezedben volt és van az emberiség üdvössége, most és mindörökké, Ámen.
Testvérem! Ne szűnjön meg a te lelked imádni és áldani a te Uradat és Istenedet! Törekedj mindig és állandó jelleggel jobbá és jobbá válni, mert tökéletesedni kell mindig, mert nincs megállás, mert ki megáll, az visszazuhan. Mert aki mint már mondottam a krisztusi úton megy, az az árral szemben halad, és aki megáll és erejét nem feszíti szembe az árral, visszahull. Mert minél magasabbra ér fel a lélek, annál nagyobb erőt követel az előrehaladás, mert a gonosz itt fejti ki leginkább tevé­kenységét, és ha a ti Uratok nem volna veletek, mind elvesznétek.
De mert vonz benneteket kegyelmének ereje, és ki átadja magát ennek a vonzásnak az üdvözül. Mert ki levetette magáról az önszeretetet és fokról, fokra levetkőzött a világ adományaiból – mit a sátán nyújt át neki, mit a lélek Isten végtelen nagy kegyelme által felismer – az a szép csomagolás mögött meglátja a bűnt és elveti magától. Fokról fokra ölti fel magára a szeretetet, az alázatot, az Isten iránti engedelmességet és ne féljen, mert Krisztussal van és vele van Krisztus. Csak kinek Krisztus az útitársa az üdvözül.
Testvérem, mint már annyiszor mondottam. Vállald a keresztedet, és ne félj, mert a te Urad és Istened az erődhöz méri – és ha nagyon nehéz – erőt ad hozzá. Ne aggodalmaskodjál! Ráhagyatkozni, teljesen ráhagyatkozni a te Uradra és Istenedre kell, mert csak így teljes a bizalmad a te Uradhoz. A kísértéssel szemben pedig légy résen! Tehát szándékosan mondtam, hogy résen légy, mert minden léleknek megvan a maga gyenge pontja és a léleknek a hajszál rései, amit nektek magatoknak kell megvédeni a gonosszal szemben. Mert már ezt az adottságot mind a negatív irányba értékesíti és ismeri minden egyes pontját a léleknek:
– mert ki hiú, azt a hiúságán keresztül csábítja,
– aki anyagias, azt a pénzzel,
       – ki érzéki, azt az érzékein keresztül.
Mert mondom neked, jobban ismer téged, mint te magadat! De ha te felismerted a magad gyengéit, küzdesz ellene a magad akarata által és Isten kegyelmével, legyőzted magad, és magadon keresztül a gonoszt. Mert testvérem, nehéz a küzdelem. Mert saját magatoknak kell leküzdeni a bennetek lévő hajlamot, mert a hajlam adott, ezt mindenki magával hozza a világba. Mert a hajlamot, a rossz hajlamot nem a gonosz adja, hanem fel tudja fokozni, ki tudja élezni, és itt kell nagyon ébernek lenni. Mert mindenki felismeri önmagát Isten kegyelme által, de ez a felismerés nem állandó, ha a lélek nem éber, elveszett. Tehát a küzdelem bennetek folyik, veletek született hajlamaitokkal. Mert aki legyőzte önmagát Krisztusért, az üdvözül.
Ezért mondottam annyiszor, hogy a lélek uralma alá kell hajtani a testet, mert hol a lélek az úr, ott a testet nem roncsolják szét a szenvedélyek halálos mérgei. Ezért hangsúlyoztam a test munkával való lefoglalását, mert a test kényelme táptalaja a szenvedélyeknek. Az unatkozó lelket, a kényelmes testet odaviszi a gonosz, ahova akarja.
Testvérem, most búcsúzom, és kérlek ezen elmélkedj! Lelked imája, a tested munkája legyen kedves a te Urad és Istened előtt.
Áldjon meg a mindenható Atya, az ő szent Fia és a Szentlélek Isten egyesítő erejének világossága töltse be a te lelkedet. A mi Urunk kegyelme óvjon és védjen az örök élet számára. Ámen.