1985. augusztus 4.
AKI ÁRRAL SZEMBEN HALAD, CSAK AZ HALAD ELŐRE
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. Ánnin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsőség neked Urunk és Istenünk, minden szentség forrása.
Testvérem a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus szent kegyelme által szólok hozzád, és rajtam keresztül szól az Úr, mert kiárasztotta Szent Lelkét, mindenekre és ki befogadja Őt, azt elárasztja kegyelmének erejével.
Testvérem! Imádjuk az Urat. Dicsőítsük az Ő szent felségét, mert nagy dolgot cselekedett méltatlan szolgálójával, szent kegyelme kiáradása által. Leborulva imádunk Uram, mert Te valóban méltó vagy az imádásra. Te méltó vagy, hogy dicsőítsünk, mert Te megdicsőítetted az Atyát és az Atya is megdicsőített Téged, és így dicsőíted meg a tieidet magadban, hogy benned élve mi is megdicsőíthessünk Téged, Te egek Ura és Istene. Mert te vagy a méltó a dicsőségre, mert emberré lettél az emberért és meghaltál az emberrel a legkegyetlenebb halállal, és feltámadtál az Atya ál­tal az emberért, hogy úgy mint halálodnak részesei vagyunk, úgy részesei vagyunk feltámadásodnak is, mert általad jő a feltámadás. Mert legyőzted a halált érettünk, hogy szent kereszted legyen az a jel, mi az életre vezető utat mutatja nekünk, mert szereted tieidet. Arra kérünk Urunk és Istenünk, hogy add szent kegyelmedet, hogy méltók lehessünk mi is erre a végtelen szeretetre. Áraszd el szívünket, lelkünket a te szereteted melegével és gyújtsd lángra a mi szívünket is, hogy le tudja rázni magáról azokat a bilincseket, mi a test által a világhoz köti. Add meg Uram a lélek szárnyalását, hogy minden órával és minden perccel csak feléd haladhasson a lélek, mert a test, ami lehúz, a lélek, ami felemel.
Szent vonzásod segítsen bennünket mindig előbbre és előbbre, legyen a test ura a lélek, mi Ura és Istene felé vonzódik. Te édes Istenünk, Jézus Krisztus! Te példát mutattál nekünk, szent kereszted és szenvedésed árán. Te utat mutattál nekünk, hogy mi is vállaljuk a keresztet, mert Téged csak kereszttel vállunkon követhetünk. Mert mint Reád, te Isteni Bárány, keresztet rakott a világ, úgy aki Téged követ, az mind megterheltetik a világ által. Téged nem könnyű léptekkel lehet követni, mint ahogy a szent keresztutadon minden lépésért meg kellett szenvedned, úgy a mi lépteink is feléd külön-külön egy győzelem, mit a gonosszal meg kell vívni, a te szent kegyelmed erejével. Mert nem hagyod magára a tieidet, és így rádöbben a lélek, hogy te édes Jézusunk mennyire szeretsz a szenvedésben, hogy lelkünk ezáltal is hasonlóvá váljék hozzád, hogy csiszolódjon, hogy fényesedjen. De te mellettünk vagy és szent kegyelmed ereje segít és minél felszabadultabb a lélek, úgy lesz igája könnyű és édes, még a világ sem árthat neki.
Uram, Jézus Krisztus! – engedj betekintenünk a te bölcsességedbe, amennyire nekünk ez lehetséges, hogy tisztán láthassunk. Tisztítsd meg belső látásunkat, oszlasd el a lelki szemeink elől a ködöt, mivel gyarlóságaink vesznek körül, hiszen te vagy a mi napunk, mert te vagy a igazság és az élet. Mert te vagy a kapu, amin keresztül léphetünk be az


Életbe. Mert mi is azt mondjuk Neked, mint szent apostolod mondott: “Kihez menjünk Uram, hisz az Örökélet igéi nálad vannak!” Ezért imádunk és dicsőítünk és magasztalunk téged, magadnál sokszorta jobban szerettél bennünket. Arra kérünk, hogy ez a szeretet töltse be a mi lelkünket, hogy minél jobban szeressünk Téged, em­bertársainkon keresztül is.
Kérem a szeplőtelenül fogantatott Szent Szüzet a te Anyádat és a mi Anyánkat, hogy tanítson meg bennünket úgy szeretni, mint ő szeretett, úgy hinni, mint ő hitt, és úgy remélni, mint ő remélt. Hogy legyen gondviselő anyánk a nehéz úton, legyen közbenjárónk, legyen a patrónánk. Amen.
Testvérem! Törekedj mindig tökéletesebbé válni. Ne elégedj meg soha azzal ami van, hanem mindig többre vágyj, mert aki megáll, az bizonyos mértékig feladja a küzdel­met. Mert aki árral szemben halad, csak az halad előre, aki minden percben erejét meg­feszítve ellenszegül a sodrásnak. Ha megáll, azonnal az ár sokszorozott erővel hat rá és visszazuhan. Mert minél feljebb ér a lélek, a gonosz annál nagyobb erővel húzza vissza /erőszakosan/ és ha te nem vagy erőszakosabb Krisztusért, elvesztél. Mint már mondottam, ezért mondotta az Úr, az Isten:
A MENNYEK ORSZÁGA AZ ERŐSZAKOSAKÉ”
 És kérdd állandó jelleggel Istened kegyelmi erejét, mert csak ő általa, ő vele és ő benne érkezel el az életre. Ezért hagyatkozzatok teljesen Krisztusra, mert aki reá hagyatkozik, az feltétel nélküli hittel és bizalommal van Ura és Istene iránt.
Milyen szépen és tökéletesen fejezitek ki ti emberek: “Kinek Isten a barátja, könnyen üdvözül.” Mert a ti Uratok és Istenetek, nemcsak uratok, hanem atyátok, barátotok, ki végtelen és teljes szeretettel szeret benneteket. Az az akarata, hogy üdvözüljetek, hogy ahol lakozik, ott lakozzatok ti is. De ehhez a krisztusi úton kell végigmenni, ahol az isteni szeretet a bűnbánat szentsége által felmérhetetlen segítséget és ajándékot adott, mit a ti Uratok kínszenvedése és halála árán vásárolt meg – és dicsőséges feltáma­dásával – osztott ki nektek.
Testvérem, most búcsúzom és azt mondom, a mennyei Atya szeretete, a Fiú kegyelme a Szentlélek ereje legyen veled.
A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme kísérjen és óvjon az örök élet számára.

Ámen.