1985. december 27.
BÁRMIT TESZEL, MINDENHEZ KÉRD URAD KEGYELMÉT, ÉS A VÉGTELEN KEGYELEM RÁVEZET A HEL YES ÚTRA
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott a légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ki dicsértessék és áldassék a szentháromságú egy Isten, mindöröktől és mindörökkön, Ámen.
Imádkozzunk testvérem! Áldás, dicséret és dicsőség te megtestesült ige. Ki egy vagy az Atyával, mert te benne és ő benned lakozik. Dicsőség! Te áldása vagy a földnek, te égből alászállott Ige, te felséges Isten, kit az emberi vakság fel nem ismert. De aki felismert, mert Istenben élt és Isten élt benne, annak üdvösségére, ki pedig a sötétség gyermeke annak romlására jöttél a világra, Urunk, Jézus Krisztus. Te testté lett élő, eleven szeretet, ki emberré lettél az emberért, hogy ki benned hisz, az el ne vesszen, hanem élete legyen benned és általad, mindörökké.
Tudjuk Urunk, hogy az út nehéz és rögös és telve tövisekkel, mert a te isteni bölcsessé­ged így rendelte, hogy mint a te utad Istenem nehéz és minden erőt kimerítő – és te ezen az úton végigmentél, hogy ösvényt taposs mindazoknak kik követnek téged – és ezt az utat végig hintetted kegyelmed erejével, mert ezen embernek lehetetlen végighaladni. De te mondottad: ” ISTENNEK MINDEN LEHETSÉGES”. Ezért leborulva imádunk, te testté lett Ige, ki a mennyből szállottál alá, hogy benned higgyünk és reméljünk, hogy életünk legyen benned és általad.
 Te, aki megváltottad lelkeinket az örök kárhozattól, mert a te végtelen igazságod által letetted a váltságdíjat a pokol felé vezető útra, hogy a te végtelen szereteted által erőt merítve, rá tudjunk lépni arra a keskeny és szenvedéssel teletűzdelt útra, ahol szűk a kapu, de ami az életre nyílik. Ahol te hívsz és vársz, és az élő vizek forrásával itatod meg fáradt gyermekeidet, mi az Atya trónjából fakad, hol a te Atyád és a mi Atyánk letöröl szemünkről minden könnyet.
Ezért leborulva kérünk Uram Jézus: vezess bennünket a te ösvényeden, mit az isteni szeretete kitaposott nekünk, mert előttünk jár, hol kegyelmének szent ereje vezet, vígasztal és segít, csak nekünk nagyon kell akarni Krisztust! Sőt mi több, erőszakosan kell kapaszkodni abba a szegekkel általvert kézbe, mert az a kéz nagyon erős és hatalmas a gonosz erőszakos kísértései ellen, és biztos menedék.
Ne féljetek testvérem, az örök szeretet biztosan tart benneteket, ha ti is úgy akarjátok, mert a ti akaratotokra helyezte az Úr az üdvösségeket és bukásokat. Mert szabadnak teremtett az Úr benneteket és nem szolgának. Ezt véssétek az agyatokba. Isten akarata ellenére senkit sem üdvözít, de a végtelen irgalom és szeretet, minden embernek megadja, sőt felkínálja a hit kegyelmét és aki ehhez a kapocshoz kapcsolja életét, az üdvözül.


Mert ezt ne felejtsétek el, Isten mindenkit egyformán szeret. Mert olyan nincs, hogy egyik embert kevésbé szereti, mint a másikat, mert a szeretet, az Isten szeretete egyformán sugároz minden teremtményre.
Csak az ember az, ki elfordul Urától, Istenétől. De te édes, felséges Istenünk vársz az utolsó leheletig, mert megadod a lehetőséget a megtérésre, mit oly gyönyörűen megma­gyaráztál abban a példabeszédben, hol a munkát adó gazdát példáztad meg, ki egyformán fizetett annak, ki reggeltől, vagy csak egy órát dolgozott az Úr szőlőjében.
Mert testvérem a bűnbánatra még az utolsó órátok is a tietek!
Mert az isteni irgalom ebben teljes, mert az üdvözül, ki kitart mindvégig. Az kárhozik el, ki utolsó óráiban elengedi Krisztus kezét. De ne feledjétek, nem tudjátok, melyik az az óra és a perc.
Testvérem, legyél te minden nap és a napnak minden órájában Krisztusé. Mert Krisztus senki kezét nem engedi el, csak az ember olyan vak és süket, hogy elfordul Urától, Istenétől, mert a gonosz egyetlen célja, hogy süketekké és vakokká tegyen benneteket. De legyetek süketek és vakok, a világ lármájára, mert ki Krisztusra hallgat, annak bántja a fülét a világ zaja és bántja a szemét a sötétség. Testvérem, kérjük az egek Urát, kérjük az emberré lett Örök Igét, a mi Urunk, Krisztust, hogy kegyelmének ereje hassa át a te lelkedet és zárja körül szívedet, hogy tudd mindig az utat, a te Urad és Istened felé és Isten szent Lelkének ereje világosítsa meg a te utadat, mert hol a lélek világossága, az az ember nem téved el soha, mert felfogja azt. Mert aki Krisztussal egy, egy hullámon van, ott Krisztus szabad egyenes adásban száll a lélekhez. Add, ó Uram, hogy testvérem mindig a te szavadra figyeljen. Hogy szeme látva lásson, és füle hallva halljon a te szent kegyelmed által Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus. Ámen.
Testvérem! Legyél imádban, munkádban és pihenésedben is Krisztusé. Ne feledkezzél meg a te uradról soha, mert ezt a lelki állapotot kell megvalósítani, hogy Krisztus jelenlétében élsz. Bármit teszel, mindenhez kérd Urad kegyelmét és a végtelen kegyelem rávezet mindig a helyes útra.
Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mindenben feltétel nélküli hittel hagyatkozz Krisztusra. Te tudd azt, hogy bármi történik a te lelked javát szolgálja, mert csak Krisztus, de csakis Krisztus a te Urad és Istened tudja, mi az, mi előbbre visz. Légy felszabadult. Ne legyenek kétségeid. Ne félj a bajtól, a megpróbáltatásoktól, hanem légy Krisztussal és Krisztusban, és Krisztus benned lakozik és megadja neked a te lelked békéjét és lelked tükre sima lesz, és tisztán tükrözi a te Uradat és Istenedet, és törés nélkül verődik vissza lelkedből az Istened szeretete, a viszont szeretés Istened felé. Így lesz igád édes és terhed könnyű.
A külső vihar, bármi tépdesi is ruhádat, nem ér el hozzád. Nem tudja megszakítani azt a harmóniát, mi Istennel köt össze. Imádkozz sokat és fohászkodj és beszéljen a te lelked Istenhez és Urad, és Istened meghallgat téged. Ámen.


Most búcsúzom és azt mondom: áldjon és vonzzon a mennyei Atya, kegyelmének ereje tartson a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, a Szentlélek Isten töltse be a te lelke­det, vezessen és irányítson Téged.
A mi Urunk, Jézus Krisztus oltalmazza és erősítse a te lelkedet az örök életre. Ámen. Testvérem én imádkozom érted és veled, mert melléd rendelt a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme. Ármin.