1986. február 25.
JÖNNEK MAJD NEHÉZ IDŐK, DE NE FÉLJ, ÉN MINDIG VELED VAGYOK
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem, a mindenható Atya, a megváltó Fiú és a lelket betöltő Szentlélek Isten szent nevével, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent akarata által.
Imádjuk testvérem az Urat. Imádjuk a Szentháromságot, ki egy Isten három személy­ben, egy és ugyanaz. Ki az eget és földet teremtette. Ki megteremtette az embert saját képére és hasonlatosságára. Ó, áldott légy Istenünk! Te, ki ilyen jó vagy. Te, aki ily felséges vagy! te, aki ekkorát cselekedtél az emberrel, ki elfelejtette, hogy mekkora méltóság embernek lenni, ki Isten hasonlóságával bír. Kérünk ó, Urunk és Istenünk, hogy tisztítsd meg szívünket és világosítsd meg elménket a te Szent Lelked által, hogy fel tudjuk fogni ennek a két szónak az igazi értelmét: KÉPÉRE ÉS HASONLÓ­SÁGÁRA.
Mert ez akkora méltóság, ami végtelen és Istentől származó.
Mikor láttad Uram, hogy az ember mennyire megcsalódott az ős-kígyó által, mert még ennél is többre vágyott. A te isteni igazságodban elküldted egyszülött Fiadat és a Fiúban közénk jött az Isten, hogy megmentsd a tieidet. Amint a Fiúnak élete van benned, úgy legyen életünk nekünk esendőknek a Fiúban és a Fiú által benned, mindörökké.
Áldunk, imádunk, kiket messzire sodort a gonoszságunk, az apánk bűne, mi kísér hetedíziglen. De a Fiúban a mi Urunk, Jézus Krisztusban visszatérünk hozzád, eltévedt bárányok, kik a farkasok között élünk e világban. Áldunk és imádunk, dicsőítünk mennyei Atyám téged a Fiúban, Jézus Krisztus által, és Jézus Krisztusban a Szentlélek Isten által, hogy magadhoz emelsz minket. Mikor szent kegyelmed keresett bennünket és mi felfogjuk ezt a fényt, kinyílt lelkünk feléd és te elárasztottad a lelkünket a te kegyelmed erejével. Megérezhettünk téged, és megtapasztalhattuk a te végtelen szeretetedet és egybetereled a te nyájadat. Egységben benned, ha még oly távol is vagyunk egymástól a testben. De a te csodás akaratod által együtt vagyunk, hogy bátorítsuk egymást a te erődben, általad. Ezért esedezve kérünk és könyörgünk, tarts meg magadnak minket, mert farkasokkal vagyunk körülvéve. A gonosz mindent felhasznál ellenünk, báránybőrbe bújt, hogy megtévesszen. Urunk és Istenünk, add szent kegyelmedet, hogy felismerjük ezeket a farkasokat, hogy ne hallgassunk a hamis tanításokra, hogy ne tudjunk letérni az igaz útról. Ne legyünk közömbösek a te üzeneteidre, tudjuk megkülönböztetni a konkolyt a búzától.
Add ó, Uram, hogy tudjunk lelkesedni, ne legyünk langyosak, tunyák és kényelem sze­retők, hanem legyünk apostolaid, kiket hajt és űz a krisztusi szeretet. Kik tömörülni tudnak Krisztus helytartója köré, imában és apostolkodásban. Mint ahányszor már sürgetted Uram, általam testvéremet a Szent Atya szándékára való imára. Mert ő tudja Istentől vezérelve, mi az a legjobb jó, mire az emberiségnek szüksége van. Ezért kérlek és könyörgöm hozzád, Egek Ura és Istene, hogy ezt a missziót tudja terjeszteni, mit reá bízol. Hallgasd meg Uram könyörgésemet, hogy azokat a dogmákat, mit neki adtál ne csak őrizze, hanem kamatoztatni is tudja embertársai javára a te dicsőségedre, a mi Urunk és Istenünk szent kegyeleme által a Szentlélekben. Ámen.
Testvérem! Imádkozz és kérd Uradat, Istenedet, adja szent erejét, adjon lelkesedő szívet, mit a kudarcok nem törnek meg, hanem lelked akarása ezáltal is sokszorozódjon meg. Mert az út nehéz és tövises, amit szabad akaratod által jogodban és hatalmadban áll elfogadni és visszautasítani. Ezt döntsd el te magad. Ezért kérem Istent és könyörgök érted testvérem. Mert mint mondotta az Úr, Jézus Krisztus: “MINT BÁRÁNYOKAT KÜLDELEK A FARKASOK KÖZÉ”. Téged is farkasok közé küld az Úr, sőt még többet mondok, sok báránybőrbe bújtatott farkassal is találkozol utad során. De te ne félj, mert Urad és Istened veled lesz a szenvedésben és megerősít téged. Azért hang­súlyoztam mindig azt, hogy erődön felül kapod a kegyelmet. Ne feledd, lesznek segítőtársaid a földön is még, ha te nem is ismered őket. Vannak, akik ezen az úton ha­ladnak ott is, hol élsz. Légy bizalommal Isten felszentelt papjához, kinek már szóltam rajtad keresztül, mikor azt üzentem neki: “JÖNNEK MAJD NEHÉZ IDŐK, DE NE FÉLJ, ÉN MINDIG VELED VAGYOK.” Most újabb üzenetem van a részére: azok az idők már az ajtó előtt vannak és azt üzenem:
“A MEGPRÓBÁLTATÁSOK VANNAK, DE AZ ÉN SZERETETEM ÉS KEGYELMEM ÉS IRGALMAM MÉG NAGYOBB. TE BENNEM MARADSZ, ÉS ÉN BENNED MARADOK, ÉS AKIBEN ÉN MARADOK, ABBAN AZ MARAD, AKI LEGYŐZTE A VILÁGOT. DE JUSSON ESZEDBE, A KERESZTUTAT VÉGIGJÁRTAM, ÉS HA NEM VESZED FEL A KERESZTEDET, NEM TUDSZ KÖVETNI ENGEM.”
Testvérem! Teljesítsd mit Urad és Istened rád bízott a te szabad akaratodra. Mert mit mondott? – “MARADJATOK BENNEM ÉS ÉN BENNETEK MARADOK, ÉS ISTENETEK LESZEK. NEHÉZ NAPOK JÖNNEK, MERT MEGFESZÍT BENNETEKET A VILÁG. DE ELLENETEK NEM TEHET SEMMIT, MERT ÉN BENNETEK LESZEK ÉS TI BENNEM LESZTEK. “
Testvérem, “ÉBREN LEGYETEK ÉS IMÁDKOZZATOK, HOGY KÍSÉRTÉSBE NE ESSETEK!” A félelem elszáll szívetekből, mert Krisztus él bennetek. Testvérem, most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket a mennyei Atya és szent vonzása tartson meg benneteket Jézus Krisztusban. Áldjon meg a Fiú, Jézus Krisztus, ki megváltótok és Istenetek. Erősítsen benneteket a Szentlélek Isten és tegye ragyogóvá lelketeket a megszentelő kegyelem.
A mi Urunk, Jézus Krisztus legyen veled és szent kegyelme őrizzen benneteket az örök élet számára. Ámen.