1987. január 1. éjjel 2 óra
HAGYATKOZZ TELJESEN A TE URADRA KRISZTUSODRA, ÉS SEMMITŐL SE FÉLJ!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk; Jézus Krisztus által. Ámen.
Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem a mennyei Atya, az ő szent Fia, a mi Urunk; Jézus Krisztus szent kegyelméből, a Szentlélek közreműködése által. Az Úr Jézus akarata és kegyelme által.
Imádkozzunk testvérem! Minden dicsőség és imádás az Atyáé, hála és dicséret szent Fiának a mi Urunk; Jézus Krisztusnak. Áldás és dicsőség a Szentlélek Istennek. Áldassék és magasztaltassék a Szentháromságú egy Isten, most és mindöröktől és mindörökké. Ámen.
Testvérem, ismét elmúlt egy nehéz év a számodra, de adjunk hálát érte Urunknak, Istenünknek; a megváltó Jézus Krisztusnak.
Uram és Istenem, hálát adok neked az elmúlt évért, hogy megtartottad szent kegyelmedben testvéremet. Köszönöm Uram ezt a sok-sok megpróbáltatást, mivel próbára tetted, lesújtottad Uram. Sokat vergődött, de a te szent kegyelmed mindig fele­melte. Köszönöm Uram szent erődet, mivel elláttad és megtartottad. Köszönöm Uram, hogy meg is jutalmaztad, hogy elvitted Rómába, hogy Péter utóda által te áld meg, és hogy oly széppé tetted számára azt az utat.
Hiszen köszönni valóm még is annyi van, de áldalak Uram azért a nagy szeretetedért, mivel körülveszed. Egyben könyörögve kérlek, hogy az elkövetkező évben is óvjad és védjed szent kegyelmed erejével. Add, ó Uram, hogy ez az év is azt hozza meg neki, mit annyira vár, hogy közelebb és mind közelebb kerülhessen a te szentséges szent szívedhez. Add, hogy mind jobban érezhesse szent jelenlevésed erejét.
Lelke legyen mindig kegyelmed szent állapotában, hogy mennyei köntöse készen álljon arra a nagy ünnepélyre, mikor te édes Jézusom haza hívod, hogy szemtől szembe láthasson Téged, és te úgy fogadhasd, mint gyermekedet, és a mennyei Atya felismerje benne szent Fia vonásait.
Üdvözítő Jézusom vezesd a te utadon, óvjad és védjed a lelkét. Egyben kérem szent Anyádat, a szeplőtelenül fogantatott Szüzet, legyen oltalma és menedéke, és kérem szent Józsefet, legyen pártfogója és a kegyelmek kieszköz1ője nálad édes Jézusom. Amint te egy vagy az Atyával, úgy lehessen egy Teveled, hogy te őbenne és ő tebenned lakozhasson. Rejtsd el szívedben Uram, mosd tisztára lelkét, szent véreddel, mert kit te tisztára mosol, azon még a bűnnek árnyéka sem marad.
Uram Jézus, könyörülj rajta! Szent kegyelmed őrizze és tökéletesítse lelkét. Ámen.
Köszönöm Uram és Istenem, hogy meghallgattál. Áldott légy Uram Jézus mind­örökké. Ámen.
Testvérem! Haladj ezen az úton, de vágyjál mindig többet és többet tenni Krisztusért. Ne legyen semmi elég, mert nem lehet egy ponton megállni, mert aki megáll a hegy derekán, az soha nem éri el a csúcsot, pedig a lélek üdvössége a csúcson van.
Testvérem, az Úr nagyon szeret, ismertek előtte imáid, fohászaid. Kedves gyermeke vagy az Uradnak, de te erőd megfeszítve törekedj Urad felé. Majd a te Urad és Istened szent szeretetével megvigasztal téged. Te semmitől ne félj! Mint már annyiszor mon­dottam, hogy gondja a te Uradnak a te gondod. Hagyatkozz, hagyatkozz teljesen Krisztusra, és semmitől se félj, mert a kereszthez a te Urad erőt is ad.
A következő évben pihenőt is kapsz, a külső bajok elülnek. A betegség is elkerül, de lesznek belső megpróbáltatásaid. Ne félj! Urad és Istened veled lesz, egy pillanatra sem hagy el téged. Te csak mindig keresd az ő akaratát és higgyél, bízzál és remélj és a te Urad a kapuban várni fog, hogy belépj Urad örömébe. Ámen.
Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mennyei Atya szent vonzásának szent ereje vigyen mind közelebb és közelebb az ő szent Fiához; a mi Urunk, Jézus Krisztushoz. Az Úr, Jézus Krisztus szent kegyelme őrizzen és védjen a Szentlélek Isten világosítsa meg lelkedet, hogy látva lássál és hallva halljál. Ámen.
A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme őrizzen és vigyen az örök életre. Ámen.

Én pedig az Úr szolgája imádkozom érted és veled. Ármin.