1987. április 24.
IMÁDKOZZÁL AZ ARATÁS URÁHOZ, HOGY KÜLDJÖN MUNKÁSOKAT AZ ARATÁSBA.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott légy testvérem a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten szent nevében, a mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelméből.
Imádkozzunk testvérem! Áldjuk az öröktől fogva levőt az Atya Istent, mindeneknek szerető Istenét. Magasztaljuk az ő szent Fiát, a megváltó Jézus Krisztust és dicsőítsük a lelket betöltő Szentlelket, ki irányít és vezérel bennünket a krisztusi úton. Minden dicséret és tisztelet tied Szentháromság; Atya, Fiú és Szentlélek. Légy áldott mindöröktől és mindörökké! Ámen.
Testvérem! Imádkozzál az aratás Urához, hogy küldjön munkásokat az aratás ba. Mert mint mondotta: az aratni való sok, a munkás kevés.
Kérjétek a pásztorok Urát, hogy küldjön pásztorokat a nyájhoz, hogy ne széledjen el és a gonosz martalékává váljon.
Kérd Uradat Istenedet, hogy adja meg az egységet, mert ami egységes, ahhoz a gonosz nem tud hozzáférkőzni. Kérj, mert adatik, kopogj és nyittatik, mert imáid és imáitok meghallgatásra találnak.
Legyen imáitok először hallható, másodszor könyörgő és esdeklő, mert ti azt nem is tudjátok, hogy micsoda csodálatos ajándék, de nemcsak ajándék, hanem fegyver is, mivel felvehetetiek a harcot a gonosszal szemben. Mert az ima, a böjt, a bűnbánat mire a legnagyobb szükséged van, mert napjában százszor is botlasz, de mindannyiszor megfürdetheted lelkedet a Bárány vérében, a Bűnbánat Szentsége által. Akit Krisztus vére tisztára mos, az a hónál is fehérebb. Bánjátok meg bűneiteket, mihelyt felismeritek, de azt is mit felismerni még nem vagytok képesek, mert Uratok soha nem taszít el magától ha kéritek, mert végtelenül szeret benneteket.
Mert Krisztus mindent számon tart, mert semmi sem ismeretlen előtte, még hajatok szálát is, azt is tudja, hány hullott ki és hány fehéredett meg, csak egyetlen egyet nem tart számon, hogy hányszor bocsátott meg nektek.
Minden ügyes bajos dolgotokban forduljatok Megváltó Uratokhoz és az ő szent Anyjához, a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűzhöz, és kérjétek Isten Szent Lelkét, hogy vezessen és vezéreljen benneteket, mert csak általa és vele juthattok be a mennyek országába.
Éljetek Krisztus jelenlevésében és nincs mitől félni. Szeressétek és imádjátok az Istent. Legyetek engedelmes bárányai a jó Pásztornak, és megnyílik előttetek a mennyek országának kapui.
Testvérem, tartsd számon miket leírtál, mert ez nem tőled van. Mert meglátott téged Urad és Istened és azt akarja, hogy minden nap közelebb kerülj az ő szent szívéhez. Légy állhatatos a jóban, a rosszat pedig tépd ki szívedből.

Testvérem, most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg a mindenható Örök Atya, az ő szent Fia, Jézus Krisztus. Ámen. Ármin.