Az Engesztelő Imaóra történetéből:
1988. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, az Úr Jézus többlet engesztelést kérve kívánt segítségünkre lenni, hogy a gonosz lélek a magyarságra vonatkozó tervei meghiúsuljanak.
Az Úr Jézus szavai: „Üzenem, és kérem magyar gyermekeimet, mivel nehéz napok előtt áll az ország, és nem csak az országnak, hanem az egyháznak is szüksége van imára, kilenc hónapon keresztül még nagyobb imaerővel engeszteljenek, kimondottan az ország területén elkövetet bűnökért, heti egy engesztelő imaóra többlettel.”
„A kis idő megéri, hogy elhárítsátok a nagy bajt. Az engesztelés nem az én dicsőségemet, hanem a ti javatokat szolgálja.”
Forrás: Natália Nővér II. kötet 141. oldal. Szent József Kiadó
Engesztelő  Imaszándékok:
Heti egy alkalommal többlet engesztelő imaóra megtartása a Magyarországon elkövetett bűnök engeszteléséért az itt felsorolt szándékok szerint, a szándékokat hetenként váltva, mindig egyet tudatva az imaóra elején.
Engeszteljünk:
 1. A káromkodás bűnéért
 2. Az Oltáriszentség, Jézus és Mária szent nevének meggyalázásáért
 3. Az iszákos állapotban elkövetett súlyos bűnökért
 4. Azon édesanyák nagy bűnéért, akik gyermeküket életre születni nem engedik
 5. A betörőkért, akik a betörés közben gyilkolnak, az oltáriszentséget a földre szórják, tapossák
 6. Azokért, akik a vallásos nevet viselik, de a vallásgyakorlatból semmit sem cselekszenek
 7. Azokért, akik szentségi házasságot nem kötnek, és törvénytelen házasságban élnek
 8. Azokért, akik Isten létét tagadják, és lelkük üdvösségében nem hisznek
 9. A halálra ítélt rabokért, hogy megtérjenek és üdvözüljenek
 10. Mindazon bűnökért, amelyeket a korábbi imaórákon felsoroltakon kívül elkövettek Magyarországon
Ének:
Szent vagy, Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy,
Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben
Térdet, fejet hajtok, Néked áldást mondok,
Hiszem itt vagy valóban, E nagy Szakramentomban
Pap: Áldj meg minket, Uram, az Oltáriszentségből!
Az Atya, a Fiú  és a Szentlélek nevében. Amen.
Ma a Magyarországon elkövetett bűnök miatt engesztelünk. Elsősorban: ……
Pap: Nyisd meg, Uram, ajkunkat szent neved dicséretére, tisztítsd meg szívünket minden hiú és vétkes gondolattól, hogy tisztelettel és figyelemmel tarthassuk meg imaóránkat, és meghallgatásra találjunk szent színed előtt.
Pap: DÍCSÉRTESSÉK ÉS ÁLDASSÉK JÉZUS!
Hívek: A LEGMÉLTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉGBEN
Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében,
Jézus szentséges Vére által,
Jézus szentséges Szíve által,
Szűz Mária szeplőtelen Szíve által,
amíg meg nem könyörülsz rajtunk.
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan Isten!
Könyörülj rajtunk és az egész világon!
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
remélek benned, és szeretlek téged.
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek benned és nem szeretnek téged.
      Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál velünk és megmenekülünk. Imádkozzál velünk, és győzünk.
Szent Mihály főangyal ne engedj elveszni minket a nagy harcban!
Ének:     Jézus Világ Megváltója, Üdvözlégy, élet adója!
Megfeszített Isten Fia, szent kereszted szívem hívja.
Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak veled éljek!
JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK LITÁNIÁJA
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgadd minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!                                              Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság, egy Isten!
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve,             Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív
Jézus Szíve, Isten szent temploma
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye              Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív
Jézus Szíve, minden erény mélysége
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsi megvannak
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége
Jézus Szíve, benned kimúlók üdvössége
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit.    Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit.    Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit.    Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű  Jézus, alakítsd szívünket a te Szíved szerint!
Könyörögjünk:
Mindenható örök Isten! Tekints szeretett fiad Szívére, és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen.
Jézus, az Élő Isten fia, irgalmas megváltója az elesett emberiségnek , bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk! A bántalmakat, amelyekkel az emberek illetnek téged, az Isten iránti szeretetben és hűségben való növekedés által igyekszünk jóvátenni.
P. Minél inkább káromolják szent titkaidat,
H. Mi annál erősebben hiszünk bennük!
P. Minél inkább törekszik a hitetlenség, hogy hallhatatlan reményeinket elrabolja tőlünk,
H. Mi annál jobban remélünk benned, Jézus Szíve, emberek reménye!
P. Minél inkább ellenszegülnek a szívek a kegyelem hívásának,
H. Mi annál inkább szeretünk téged!
P. Minél inkább támadja Istenségedet a hitetlenség,
H. Mi annál inkább imádunk téged!
P.  Minél inkább elfelejtik és megszegik szent parancsaidat,
H. Mi annál inkább megtartjuk azokat!
P.  Minél inkább nem tisztelik és elhanyagolják szentségeidet,
H. Mi annál inkább akarunk azokkal szeretettel és tisztelettel élni.
P.  Minél inkább félreismerik a te imádásra méltó erényeidet,  
H. Mi annál inkább fogunk törekedni gyakorlásukra.
P.  Minél inkább fárad a pokol a lelkek romlásán,
H. Annál erősebb legyen a mi buzgalmunk az ő megmentésükre!
P.  Minél inkább törekszik az élvezetvágy és a kevélység, hogy az önmegtagadást és a kötelességteljesítést kiirtsa,
H. Mi annál inkább hozzászegődünk az áldozat és az önmegtagadás szelleméhez,
P.  Minél hevesebben zúdul a pokol hatalma Anyaszentegyházad ellen,
H. Mi annál inkább ragaszkodunk hozzá.
P.  Minél jobban fellázad a világ a tévmentes pápa ellen,
H. Mi annál inkább hallgatunk rá, gyermeki hittel, és annál alázatosabban követjük végzéseit.
P.  Minél inkább elkülöníti egymástól az embereket az önzés bűne,
H. Annál bensőbben akarjuk mi, mint Isten családjának tagjai, egymást benned szeretni, megváltó Istenünk!
Pap: Végezzünk közösen lelkiáldozást:
Hívek magukban: Bánom bűneimet, jöjj az én szívembe!
(rövid csend)
Krisztus lelke, szentelj meg minket!
Krisztus teste, üdvözíts minket!
Krisztus vére, ihless meg minket!
Krisztus oldalaból kifolyó víz, tisztits meg minket!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
A te szent sebeidbe rejts el minket!
Ne engedd, hogy Tőled elszakadjunk!
A gonosz ellenségtől, oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk téged, mindörökkön, örökké! Amen.
FÁJDALMAS RÓZSAFŰZÉR
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Hiszekegy, Miatyánk, három Üdvözlégy Mária
Titkai:
 1. Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa
 2. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse
 3. Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
A tizedek titkai:
 1. Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett
 2. Jézus, akit érettünk megostoroztak
 3. Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak
 4. Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta
 5. Jézus, aki érettünk keresztre feszítettek
A tizedek után:
Dicsőség
Ó, Jézusom…
Önfelajánlás Szűz Mária Szeplőtelen Szívének
Fatimai Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Királynője, Magyarok Nagyasszonya, Királynője, Bűnösök Menedéke! Mi, akik csatlakoztunk az édes hazánkért engesztelők egyre növekvő  családjához, különösképpen felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek. E felajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, amelyet keresztségünk révén magunkra vállaltunk. Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy hozzád hasonlóan mindig készek legyünk mindenben megtenni az Atya akaratát. Rád, irgalmas Édesanyánkra bízzuk keresztény életünket és hivatásunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terved szerint ebben a döntő  órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban való buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi elimádkozását, az Evangélium szerinti szigorú  életmódot illeti, s jó példát adunk mindenkinek Isten törvényeinek megtartása és a keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására. Továbbá megígérjük, hogy egységben akarunk lenni a Szentatyával, Főpapokkal és Papjainkkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti az Egyházat. Védelmed alatt apostolai kívánnunk lenni ennek a nagyon szükséges ima-és szeretet egységnek a Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet. Végül megígérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, amennyire csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletedre. Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés. A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot. Bizalommal Rád emeljük szemünket, Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk Téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető Szűz Mária. Amen
Pap: Engeszteljünk a káromkodás bűnéért:
Ének: Világnak Királyné Asszonya
Világnak Királyné Asszonya! Költözzél szívünkbe Szűzanya!
Oldozd meg szívünkön bűneink láncát, szüntesd a gyűlölet sátáni táncát!

Mária, Nagyasszony, magyarok Anyja, Világnak hatalmas Királynéja!
2. Bűneink éjjelén el ne hagyj,
Esengve kérünk, mert tiszta vagy.
Bűnbánat ostoroz, kerget Tehozzád,
Ne sírjon érettünk szép könnyes orcád.
Mária, Nagyasszony…
3. Vezeklő szívünket meg ne vesd,
Jézushoz bennünket elvezess.
Szent kezed fogja meg roskadó vállunk,
Míg Fiad Szívéhez hazatalálunk.
Mária, Nagyasszony…
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Amen.
Szentségi áldás
Szentségbetétel
Ének:
Tebenned remélek, szívemből szeretlek!
Készebb vagyok meghalni, mint téged megbántani.