1994. március 2. 14 óra 55

A Szűzanya megjelenése több szemtanú jelenlétében:
„Szeretett leányom, ne sírjál! Én, a Fájdalmak Anyja, veled vagyok. Isteni Fiam sokat szenved! Segítsed Ót, oszd meg Vele a fájdalmakat! Anyád közel van hozzád. Most pénteken eljövök, hogy gyógyítsam sebeidet, te pe­dig ne add fel! Mindent szeretettel, türelemmel és segítő­készséggel kell viselni. Szeretlek, lelkem. Hamarosan el­jövök, leányom. Dicsértessék örökké az életet adó Élet, Jézus Krisztus!”
A Szűzanyán fehér ruha volt, fekete fátyollal. Kedves és gyengéd volt, tele anyai szeretettel. Mezítláb volt, és galambok tartották, erős virágillatot árasztott. Fehér fény vette körül, hogy haja ragyogni látszott.

1994. március 4. 15 óra A hónap első péntekje – Otthon

Jézus megjelenése:

J. „Leányom, írjál, írjál! Szívem szólni akar a földhöz.
D. „Igen, Uram, engedelmeskedem.”
J. „Írd, leányom: Miért mentetek a föld sivatagába, mi­kor Én mindig közel voltam hozzátok? Legyetek bátrak, küzdjetek az Új Jeruzsálemért! Atyám, ki a Mennyekben van, szeret benneteket,172 és azt akarja, hogy készüljetek fel Szent Szívem csatájára és Anyám Szeplőtelen Szívének győzelmére.
Ó, föld! Ó, Szívem gyermekei! Azt akarom, hogy ké­szüljetek fel a hitehagyottság végére és Szent Országom Dicsősége kikiáltásának kezdetére. Gyermekeim, ne csá­bítson el benneteket ellenségem hízelgése! Én veletek va­gyok173 akkor is, mikor nem hiszitek. Gyermekeim, hagy­játok, hogy általatok működjek, és amikor meg fogják kérdezni tőletek, ki adott erre hatalmat, így válaszoljatok: „A Hatalom maga”. Igen, Én vagyok Az, aki nem változtat­ja meg Kinyilatkoztatásait. Veletek vagyok és bennetek. Nagy csodákat fogok tenni, mert itt az idő, amelyben hal­latszani fog a Hangom, mint a szélvész hangja.
Gyermekeim, ez az a kor, melyet az Örök Atya várt, hogy felépítse Országát, a Paradicsom és a Di­csőség Országát a földön. Jeleim meg fognak sokasod­ni, Hangom úgy fog hallatszani, ahogyan apáitok hallot­ták a Mindenható Atya Hangját. Ne felejtsétek, aki Engem lát és hall, az az Atyát látja és hallja.174
Most pedig pihenj, Szent Szívem leánya, oltárom, je­gyesem, mindenem! Szeretlek, és sok tettet viszek végbe benned. Ó, mennyire szeretném, ha hangom báránykáimon keresztül az egész földön visszhangozna! Legszentebb szeretetem apostolává teszlek. Szeretlek és megáld­alak. Sokan megismerik majd benned való működése­met. Nemsokára találkozunk, írd le jelemet.”

 Jézus jele

(172) Gyengéd szeretetről van szó.
(173) Jn 14,9.
(174) Jn 14,9-10.

1994. március 9. 15 óra – Otthon

A Szűzanya megjelenése a Passió alatt:
„Drága leányom, Én, a Fájdalmak Anyja, veled vagyok. Leányom, szeretném, ha szenvedésedet csendben élnéd át. Az Úr legyen fájdalmad egyetlen igazi tanúja. Én va­gyok a Csend Anyja. Ma a csendben szenvedést éld át. Előkészítelek Isteni Fiamhoz. Dicsértessék mindörökké Fiam, Jézus Krisztus Isteni Neve!”