“Íme Én újjá alkotok mindent” Jel. 21,6.
A Pap bevezető szavai.
Kedves Olvasó!
Olvasás előtt ajánlom Neked, imádkozd el a Mi Atyánkot,  mert abban a mi korunk gondjait foglalta össze Urunk. Gondolj az első kérésre. Szenteltessék meg a Te  neved. Ez Urunk Jézus Krisztus üzenetének magja e Földön. A mennyei Atya tisztelete  és szeretete volt az Ő  elsődleges nagy kérése. A második, az Ő országának eljövetele. Jöjjön el a Te  országod. Ő az új Ádám, és Mária, az új Éva. Áldozatuk révén jóváteszik, amit az első Ádám és az első Éva elrontott. Urunk azért jött, hogy az elveszett Paradicsomot újra felállítsa. Ez benne van a jöjjön el a Te országod kérésben és abban,  íme én mindent megújítok üzenetben. Ő egészen új alapot rakott, a szeretetet és a 10 parancsolatot és erre , ebbe sorolta bele a kérést.
E kérés: legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. A mindennapi kenyérért való kérés pedig magában foglalja a földi, s az Égi kenyeret is. Mennyire vár minket az Úr az Oltáriszekrényben. A következő kérés ugyan olyan fontos és szükséges, mint a mindennapi kenyér. Ez az Atya megbocsátása és a mi megbocsátani tudásunk és felejteni tudásunk,  valamint a kísértés veszélyeitől való oltalom, a gonosz hatalmától való szabadulásunk, ami ma oly rettenetesen fenyeget. A profán és üdvösségtörténetben van két szimbólum, amelyek korunkat jobban érthetőbbé teszik.
” Akinek szeme van lásson, akinek füle van halljon.”/Máté 11.15./
Az öreg Rómának volt egy közmondása:”Hannibal ante portas”.
” Hannibal a kapuk előtt áll.” Ez a hatalmon lévő Hannibal, seregével Karthagóból a mai Tunisból Spanyolország, Franciaország, Északitálián át Róma ellen vonult. Rómát veszélyeztette, mégis a nagy  ijedelem pillanatában a látszatra legyőzhetetlen Hannibál seregét megverték, és később a birodalmát  is elpusztították.
A másik jelképes példa: Jeruzsálem megszállása a babiloni király által. A sereg körülzárta Jeruzsálemet, a király és népe Istenhez könyörgött, az Isten angyala jött és szétverte a nagy ellenséges sereget. Íme a mai Egyház és az emberiség két jelképe. Az ellenség nagy rohama  második János Pál pápa, Péter sziklája Krisztus helytartója ellen.” Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.”/ Jn. 15,20./
 Az Egyház, s a legfőbb pásztor, Krisztussal megélik a Getszemánit. Az Antikrisztustól szított támadásban sok hívő tudatosan, vagy öntudatlanul együttműködik vele. Mária a mi anyánk segélykiáltásai, könnyező képei és a sokféle üzenetének nincs más célja, mint hogy az alvó nyájat a sok alvó pásztorral együtt felébressze. Ha a harc az Egyház  keresztrefeszítésével tetőfokra jut , akkor eljön az Úr, mint bíró, és mint irgalmazó, meg fogja hívni az Atya hűséges gyermekeit a mennyei Jeruzsálem mennyegzős lakomájára az új Paradicsomban. Ahogyan az üzenetekből érthető és a kor helyzet mutatja, nemsokára bekövetkezik a visszatérés az eljövetel és az új Ádám és az új Éva diadala, és így az őskinyilatkoztatás is: ” ellenkezést vet közéd és az Asszony közé, a te ivadékod és az Ő ivadéka közé”( vagyis Jézus Krisztus közé). (Teremtés Könyve 3,15.)
 A  Genezis jövendölése ragyog fel, tehát az előttünk fekvő üzenetekben. Akinek nehézségei vannak ezzel kapcsolatban, annak azt mondjuk: Kizárólag Istennek a joga,  hogy nekünk prófétákat küldjön. Nem szabad azt gondolnunk, hogy mi Istennek szabályokat állíthatnánk fel. Itt hangsúlyoznunk kell, hogy az Úr a kicsinyeknek és az alázatosoknak adja a fényt. A mi akadékoskodásunk a ha, a de és  a kérdezősködésünk, a hogyan, és a miértnek nincs semmi értelme, mert ma is érvényes az ige” az Én gondolataim nem a ti gondolataitok, s az Én útjaim nem a ti útjaitok.”(Izajás 55,8.)
S így az üzenetek a  beburkolózott átvevőben, aki önmagát angyal beszédnek, vagy embernek nevezi, kell hogy kicsinységében is fellépjen a korszellem hatalmával szemben.
Megjegyzés: A meghívott próféta egy fiatalember. Az olvasónak meg kell értenie, hogy pillanatnyilag titokban kell maradnia. Az Úr nem kíméli prófétáit. Csúf, és gúny és nehézség özöne az ő sorsuk.
Az idő ezen üzenetek igazságát igazolni fogja.
 Az Úr eljövetele nem a világ vége! Vedd és olvasd!
Ily biztatást kapott egykor Szent Ágoston.
 Ő engedelmeskedett a hívásnak és nyitott szívvel olvasta a Szentírást és hívő lett. Édesanyja , Mónika imája meghallgatást nyert.
Kedves Olvasó!
 Nyitott szívvel fogadd be ezeket az üzeneteket. Ezek nem szólnak a világ pusztulásáról, vagy a világ végéről, hanem az Úr közeli eljöveteléről, aki azt mondta:“Íme, Én újjá alkotok mindent”.
Azért jön el Jézus, hogy Egyházát, s a világot megújítsa, megtisztítsa. A mi Atyánk kérése, jöjjön el a Te országod, akkor az Úr főpapi imájának kijelentése szerint megvalósul. Legyenek mindnyájan egyek/János 17.21./ és egy pásztor és egy nyáj legyen/ János 10. 16./. Az Úr szólít fel minket: ” Ha nem lesztek olyanok , mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába”/ Máté 18,3./
Kedves Olvasó!
Olvasd az üzeneteket a hívő gyermek lelkével. Napjaink prófétanője, a Szeplőtelen Szűz és Anya Mária megerősít minket a nagy megpróbáltatások útján, ha a Szentolvasó fegyverével imádkozunk Hozzá, és Ő biztat minket, ” ne aggódjatok!” Az események, amelyek jönnek és részben itt is vannak,  bebizonyítják majd mennyire igazak ezek az üzenetek. Éber szemmel és füllel nézzétek a mostani időt és világot. Az Úr munkához lát.
SEMMI SZENZÁCIÓ!
Az üzenetek nem szólnak a kíváncsiak és a szenzáció éhezőkhöz, hanem a jóakaratú Isten gyermekeknek szóló ajánlatok ezek. Ezért ismétlődnek az Ég közleményei, igéi és kijelentései. Ne felejtsük el, hogy mi sokszor olyanok vagyunk, mint az alvó és elszórakozott gyermekek, akiknek süket a fülük, a lényegesre irányuló ébresztő szóra. Ezért ismétlődnek meg itt és ugyanazok az évtizedes intelmek és szavak többször:
                                         IMA–BŰNBÁNAT—VEZEKLÉS!  Pap M.S.

FÖLAJÁNLÓ IMA:
Örök Atya!
Szívünket, életünket és mindenünket, amink van lábad elé helyezünk.
Ó szeretett Atya!
Te semmiből teremtettél minket, hogy szeressünk, tiszteljünk és áldjunk Téged.
Végtelenül jóságos Atya!
Fiad kereszthalála által számunkra megnyitotta a Menny ajtaját, ezért merünk Hozzád menni, és magunkat kezedbe helyezni.
Mi Atyánk. Aki a Mennyekben Vagy!
Neved valóságosan szenteltessék meg, tégy minket akaratod eszközeivé, mivel Neked tiszteletet szeretnénk adni.
 Atya, végy karjaidba, és ne nézd bűneinket, hanem Irántad, Fiad és a Szentlélek iránt való szeretetünket. Amen.

1. Üzenet: 1996. november 24.
 Az Ember: Gyönyörű fény borítja be a Monstranziát és ez a fény szétterjed az egész kápolnában. Az oltár előtt két angyal térdel, s imádják az Üdvözítőt. Az Oltárszekrényből fénykereszt jön elő, amely bevilágítja az egész eget. A fénykereszt kitárul és én a fényen át nézhetek. Fenn a magas égen trónt látok, amelyen Urunk ül. Arannyal díszített piros a palástja, jobb kezében az Úr királyalmát tart. A trón mellett 12 kis trónon az apostolok ülnek, s a trón előtt 12 szent angyal van, ezek az Úr lábainál leborulnak, hallom a himnuszt, amint éneklik:
“Üdvözlégy Királyok Királya!
Üdvözlégy Ég és Föld Ura, Te Mindenható Uralkodó, Tiéd az uralom, a hatalom és a dicsőség, ó nagy Isten  dicsőítünk, és áldunk Téged mindörökké. Országod végtelen és uralmad örökké tart.
Ó szeretett Király!
 Te, Aki kinyújtod kezedet, hogy mindent megújíts, Aki a halmoknak megparancsolod emelkedjenek föl, és ők fölemelkednek. Fogadd el teremtményeidtől a dicsőítést, Te Mindenható Király a Te műved , hogy a Nap süt, a hogy a Csillagok utat mutassanak, Te parancsolsz a tenger hullámainak és a szeleknek. S minden hálával Téged szolgál.
Ó Urunk!
Tested és Véred örök szövetség lett, s Hozzád tér vissza minden. Közeledik az egész teremtés feletti végső uralmad napja és országodnak nem lesz vége, mivel Te magad vagy a kezdet és a vég és Benned áll fenn minden.
Amen–Amen–Amen!”

Az Ember:
” Ezután a szentek nagy seregét látom, pálmaleveleket helyeznek a trón elé, s közben éneklik:
” Hozsanna Dávid fiának.
  Áldott, aki az Úr nevében jön.
  A Te nevedért ontottuk vérünket és a Te nevedben jövünk Hozzád trónod elé, hogy a Királyok Királyának kifejezzük hódolatunkat”.
Urunk ránéz az apostolokra, s ők egyszerre keresztet vetnek.

Az ÚRJÉZUS egészen fényben van. Fölemeli jobb kezét, s megáld minket három ujjal, háromszor.
JÉZUS:
“Megerősítésül áldásomat és szeretetemet adom nektek, kedves gyermekeimnek.
Kedves Gyermekek!
Ma az egész emberiséghez szólok. Én az egész teremtés Ura és Királya akarom, hogy megértsétek az időt, és ezt az órát, amely már elérkezett. Köszöntök minden gyermeket és jegyesemet, az Egyházat, sebeimben, és szeretetemben, amely szívemet átjárja.
A jövendölések megvalósulásának ideje közel van, és itt az  igazságszolgáltatásnak órája is. Úgy hogy AZ IDŐ, KÉT IDŐ, S A FÉLIDŐ beteljesedik.
Ez az az óra, amelyről beszélek. Elérkezik az idő beteljesedése, miként azon a napon, amikor életemet áldoztam értetek a kereszten. Most azonban annak az időnek beteljesedése következik, amikor minden tökéletesen megtörténik, AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS is.
Nektek jól meg kell értenetek az idők jeleit és megfigyelni és megkülönböztetni, mert az ellenség is használ “jeleket”.
Az Én tanúbizonyságom azonban igaz, mert jegyesem, nevezetesen az Egyház oltárára lett letéve. A jelek, amelyeket nektek küldünk, az Egyháznak szóló jelek is, mert  Ő ugyanazt fogja megélni, amit a vőlegénye megélt. Ami a megváltásotokhoz szükséges, azt már a kinyilatkoztatásban megkapta az Egyház. Nektek csak az igazságban való állhatatosságra van már szükségetek, hogy az időt megértsétek.
A vadállatot már szabadon engedték és az ellenségek meg akarják semmisíteni az igazságot. Ez az árulás órája, amelyet titokzatos, misztikus testem ellen az Egyház ellen elkövetnek. Engem elárultak ismét.  És mindazok, akik a fénytől elfordultak, Engem csaptak arcul.
Misztikus testem most jut el a Golgotára, a világosság minden fiával, hogy kezeimet ismét kifeszítsék a keresztfán. Ez az óra Anyaszentegyházam ÜLDÖZTETÉSÉNEK órája, éppúgy, mint mikor Én a keresztre szegeztettem. Hallottam akkor a gúnyos nevetéseket és rágalmazásokat. Az elhagyatottság órái is meg fognak jönni, amikor az egész Vatikánt megszállja a gonosz. Az üldözés a világ minden sarkára kiterjed. Az új vértanúk a dicsőséges pálmájukkal jönnek a bárány mennyegzőjének jeleként és előkészületeként, de jönni fog a FELTÁMADÁS  órája is, a győzelem nagy napja
Ez új Pünkösd lesz az egész emberiség számára. Mert minden megújul és az Egyház dicsőségében a 144000 megjelölttel együtt fényleni fog.”
Drága Gyermekeim!
” Jön a beteljesedés órája. Nézzetek az égre. Figyeljétek az idő jeleit, mert a lepecsételt könyvek már ki vannak nyitva.
 Csak a mindvégig állhatatosak vesznek majd részt Országomban, Királyságomban. Minden el van döntve: AZ EGYIDŐ, A KÉTIDŐ, ÉS A FÉLIDŐ!”
 Az Ember:
” Hirtelen megjelenik a trón mögött egy csodálatosan szép aranykereszt.”
Jézus: ” Épp e jelben érkezem hozzátok, hogy az emberiséget megítéljem. Keresztem jelenik meg majd az égen is , tudjátok , azért jövök, hogy mindent ÚJJÁ ALKOSSAK, és mindenkit meghívjak a mennyegzőre. Akkor virradt fel a bárány királysága és uralma. Boldogok azok, akiket meghívnak a mennyegzőre. Tehát kedves gyermekeim, legyetek készen, mert az  amit mondok nektek, utolsó betűig be fog teljesedni.OLVASSÁTOK A JELENÉSEK KÖNYVÉT! Ott megtaláljátok a kulcsot, amelynek segítségével ezeket a titkokat megérthetitek. Az Anyaszentegyház is és fiaim ti is kell, hogy a szavak fölött elmélkedjetek. Jaj azoknak,  akik megvetik, semmibe veszik azokat. Nagy események előtt álltok, de Én  sosem hagylak árván benneteket. Veletek vagyok szeretett Anyámmal együtt, minden nap a világ végéig.
Hajtsátok meg fejeteket, mert áldásom áramlik rátok és az egész Teremtésre.”

Az Ember:
” A trón mellett megjelenik az Istenanya. A sugarak, amelyek körülveszik Őt, olyannak tűnnek, mint egy fénylő csillag. Öltözete olyan, mint egy királynőé. Kezét imára kulcsolta, és arany rózsafűzér csüng rajta. Jelzést kérek Tőle, s az megjön.”

Az Isten Anyja:
” Kedves Gyermekeim, Szeplőtelen Szívem szeretett pap fia, kis prófétám, és mindnyájan kedves földi gyermekeim! Örülök, hogy ezen a nagy napon az egész emberiségért végzendő imára eljöttetek. Köszöntelek mindnyájatokat, és csókot vetek szívetekre.”
Kedves Földi Fiaim!
” Az Anyaszentegyház új liturgikus évet kezd , de nektek azt is meg kell értenetek, hogy az emberiség egy új időszakba lép, amelyről Isteni Fiam beszélt. Ez az emberiség számára nagyon fontos óra. Hogy ezt helyesen megértsétek jön a nagy óra, de csak az egyszerű szívűek tudják majd felismerni, megérteni, ezért fontos az imátok és a közreműködésetek. Követnetek kell Isteni Fiamat és az Ő útján járnotok, hogy ily módon titokzatos testével egyesüljetek. A titokzatos testtel eljuttok  a Golgotára és ott fogtok a feltámadás nagy órájára várakozni, hogy Fiam szavai teljesen valóra váljanak. Aki nincs vele, ellene van, és el fog veszni, mert csak Szent Sebei révén menekülhettek meg. De gondoljatok arra, hogy Fiam keresztje alatt állok. Szívem a legszentebb Szívvel együtt nyitva számotokra.Az Egyház megkapja majd a Szíveink szétválaszthatatlanságának titkáról szóló kinyilatkoztatást. Szeplőtelen Szívem diadalának e nagy napján Fiam az Én  Szívem fényében jön el a Földre. Vegyétek ezért komolyan az időt és valljátok meg hiteteket. Olyan  KÖZÖSSÉGEKBEN tanuljátok meg az életszentséget, amelyeket Isten akarata szerint alapítottak, hogy az egyidőre, a kétidőre, és a félidőre jól felkészülhessetek.
Legyen bátorság a szívetekben, és ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek, amelyben Fiam Földre visszatérésének, s nagy diadalának óráját átélitek, amelyet Fatimában megjósoltam.
Azt is tudnotok kell hogy ebben az időben a jövendölések is, de a büntetésekről szólók is bekövetkeznek. Jön a háború,, amely sok áldozatot nyel el. De előbb sok országban és az Egyházban is változások jönnek. Legyetek éberek kedves gyermekeim. Ne engedjétek, hogy a gonosz propagandája megtévesszen. A ti utatok Jézus Krisztus az én Isteni Fiam. És Őt kövessétek. Megáldalak benneteket,és nektek ajándékozom szeretetemet.
 Megáldom az egész Anyaszentegyházat ,és  téged is kedves pap fiam.
Számodra előkészítettem egy feladatot, amely sok gyermekemet meg fog erősíteni.
Megáldalak titeket kedves gyermekeim. 
                                           Dicsértessék a Jézus Krisztus,
                                            A Királyok  Királya,
                                            Az uralkodók Ura.
                                             Alleluja!
                                                              /Jelenések 17,14/
” Az Ember”
 A Pap szava az 1. Üzenethez:
Isten szavának egyszer be kell teljesülnie, valóra válnia. Mikor?
Azt nem mi határozzuk meg.
 Isten embereket használ fel arra, hogy üzeneteit, döntéseit, akaratát kihirdessék. És ezt egy szent angyala vagy a Mi Asszonyunk, vagy szentek útján, vagy Urunk Jézus Krisztus útján közli.
A 2. Vatikáni Zsinat és II. János Pál pápa a karizmák tiszteletéről beszélnek, amelyek igaziak. Az előttem fekvő szó számomra kétségtelenül való, igaz. A bekövetkező események, az üzenetek igaz voltát igazolni fogják, amelyek rendszeres, szabályos időközökben bekövetkeznek. Felszólítanak bennünket, hogy figyeljünk az idők jeleire. Olvassuk a Szentírást, főleg a Jelenések Könyvét.És szemléljük az Úr Jézusnak az evangéliumban a jövőről mondott szavait. Isten szavain keresztül felismerjük és megértjük az idők jeleit. Megértjük majd, hogy a Szentírás és ezen üzenetek mennyire kiegészítik  egymást, s ezáltal az időbeli eseményeket megvilágítják.
A könyvtekercs 5. pecsétjében lévő vértanúk kiáltása meg lett hallgatva.
E Krisztuskirály – ünneppel kezdődik AZ EGYIDŐ, KÉTIDŐ ÉS FÉLIDŐ, / Dán. 7,25/
                                Virrasszatok és imádkozzatok!
Imádkozzátok a szentolvasót. Mosakodjatok tisztára a szentségek révén, hogy felkészüljetek az Úr eljövetelére, megérkezésére.
                    
                                JÖJJ URAM JÉZUS—MARANATHA!