10. Üzenet
1997. január 6. Az Úr megjelenése.
 Az Ember:
” Nagy fényben megjelenik egy Szent Angyal. Egyik kezében tömjénező edény, a másikban pedig egy edény arannyal. A Szent Angyal rám mosolyog és megáld. Kérem a jelet és megjön.”

A Szent Angyal: ”

Dicsértessék a Mindenható Isten.Dicsértessék a Fiú és a Szentlélek. Minden népek meghajolnak a Király előtt, Aki a Földre jött, hogy az Embereket megváltsa. Minden nép térdeljen le Jézus Krisztus, az igaz Isten előtt és dicsőítsék Őt, mint az egész teremtés Urát és Istenét. Boruljatok le arcra Királyotok előtt, mert Ő az Urak Ura és minden, ami teremtetett, az ÖVÉ. Az Isten szeretetének titkai megfoghatatlanok és érthetetlen az Ő  szeretete. Mélyen hajoljunk meg a Főpap előtt, és Anyja szavának engedelmeskedjetek, Aki az összes népeket imára és bűnbánatra szólítja fel.”

Az Ember:

 ” Fehér kereszt tűnik fel az égen, amelyen át az Istenanya karjaiban a gyermek Jézussal jön. Körülötte Szent Angyalok, akik az Istenanyát követik. A Szűz Anyát fény övezi. Rózsafűzérét mutatja és megáld minket.”

 Az Istenanya:

 ” Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szeretett Gyermekeim, kedves kisfiam, Szeplőtelen Szívem prófétája és ti mind az Anyaszentegyház gyermekei!

 Anyai szeretettel köszöntelek benneteket, és Szívemet erősítésül ajándékozom nektek és erősségül az igazság és szentség útján megtett lépéseitekért.

 Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.

Kedves Gyermekeim, sok bátorságra van szükségetek ahhoz, hogy az igazság útján járjatok.Sok az ellenség, akik gyermekeinket az igazság és szeretet útjától elvonják. Ezért kell nagyon bátornak és mindenek  előtt Isteni Fiam igaz tanúivá válnotok.

 Ez az év sok odaadást és áldozatot kíván tőletek, mert tudjátok, hogy minden évvel a nagy szorongatás idejéhez juttok közelebb, amelyről Fiam is és Én is már többször beszéltünk. A hit és odaadás, valamint a szeretet melletti tanúbizonyságotokra szüksége lesz az Anyaszentegyháznak, ezért igazi hitvallóknak kell lennetek.

Kedves Gyermekeim, az Emberiség történetének egy fontos pillanata közeledik:

SZENT FIAM FÖLDRE VISSZATÉRÉSÉNEK NAGY NAPJA KÖZEL VAN.

Szeplőtelen Szívem győzelmének nagy napja is eljön, amelyet már Fatimában előre hirdettem. Minden nappal közelebb kerültök ezekhez az eseményekhez. Éppen ezért ébereknek kell lennetek., mert a sátán a végső időben egy még erősebb rohamra indul, mindenek előtt a világosság Fiai ellen, hogy egyre több zavart és nyugtalanságot szítson sorai közt.

Kedves Gyermekeim, felszólítalak benneteket:

                               LEGYETEK ÉBEREK ÉS JÓZANOK!

Ne engedjétek, hogy az Egyház ellenségei félrevezessenek benneteket. Ők az igazságot szeretnék tönkretenni. Felszólítalak benneteket, kedves gyermekeim, családotokat és magatokat ajánljátok Szívem oltalmába, mert ezáltal az ördögnek fenyegető veszélyeitől meg tudlak védeni benneteket.

Az egész Anyaszentegyházat és minden gyermekemet Fiamhoz akarom vezetni, AKI AZ EGYETLEN IGAZSÁG ÉS EGYETLEN ÚT. Felszólításomban,amelyet az egész Világhoz intézek, megismétlem a szavakat amelyek imára, bűnbánatra és jóvátételre serkentsenek, mert nagyon közel az idő. Földre jövetelem üzeneteim által hívlak benneteket, ismerjétek el Isteni Fiamat és engedelmeskedjetek Neki úgy, mint igaz Isteneteknek és Megváltótoknak.

 Az Örök Atya küld ma engem az Emberiség fénylő csillagaként, hogy a Fiamhoz vezető utat mutassam nektek. Azért jelenek meg oly sokszor a Földön, mert mindenkit Fiam keresztje alá akarok gyűjteni. Akarom, hogy minden nép megismerje és elfogadja az Isteni Megváltó Evangéliumát és szeretetét.

Kedves Gyermekeim, jön a nap, amelyen meglesz az egy Pásztor és egy Nyáj, amint  ezt Fiam előre megmondta. Ez az Anyaszentegyház számára a Szentlélek ideje lesz. A Föld megtisztul minden bűntől és szennytől.  Az lesz az öröm és az igazi béke ideje, amely a szeretet alapjára épül majd. a Szentlélek fogja hatalmát és uralmát gyakorolni az egész Földön. Ennek alapján fogjátok az Új Föld és az Új Ég értelmét felfogni. Gyermekeim ne féljetek semmitől, csak menjetek, vegyétek magatokra keresztjeiteket, hogy Fiamnak segítségére legyetek. Isteni Fiam az Apostoloknak is megígérte annak idején a Szentlélek kiárasztását vigasztalóként, hogy  az újjáépített Egyházat az igazság útján vezesse. Így ígéri a Mennyei Atya most a Pünkösd új napját Szeplőtelen Szívem által, amelyen a Szentlélek. mint  MEGSZENTELŐ  lép a Földre, Aki a Föld színét meg fogja újítani.

 Kedves Gyermekeim, minden nap közelebb juttok ezen  eseményekhez. Az idő valóban nagyon közel van.

Mi csak az imádságban való állhatatosságot és az őszinte áldozatos szeretetet várjuk el tőletek. Az idő, amely most az egész Emberiség számára megkezdődött nagyon nehéz. Egy döntés előtt álltok. Szeplőtelen Szívem ezért meghív benneteket hogy az egyre növekvő szeretetet és áldozatkész lelkületet elősegítse bennetek.

 Kérem, imádkozzatok többet a bűnösökért, mert több világosság kell nekik, mert egyáltalán nincsenek felkészülve, és sok veszélynek vannak kitéve, amelyeket a sátán idéz elő.

Gyermekeim tudjátok, hogy a sátán mindenütt igen tevékeny. Tekintsetek ezért Isteni Fiamra és Szent Evangéliumára. Ébresztgetlek mindnyájatokat, hogy a mindennapjaitokban az Evangélium szellemében éljetek. Ez nem nehéz, de bátorságot és  áldozatkészséget követel. Az Emberiség ebben a nagyon komoly pillanatban találja magát, amely eldöntő számotokra is. Legyetek bátrak gyermekeim! A világosság bátor fiai legyetek , akik valóban igazán szeretitek Istent, Fiamat és Engem. Ne féljetek a harc, amely most kitör a Földön az a harc, amely meghatározza a jövőt a ti jövőtöket. Ez az esztendő olyan év lesz, amelyben az Antikrisztus hatalma egyre nagyobb lesz. Ő egyre aktívabb , tevékenyebb lesz a Világban és az Egyházban. Ebben az évben sok országban pénzreform kezdődik és saját szemetekkel fogjátok látni az Apokalipszis jövendöléseinek beteljesülését. A bankszisztémákat meg fogják változtatni, és a zsidók veszik át a bankokat és saját ellenőrzésük alá vonják. Ezt nagyon szépen megtervezte az Antikrisztus , hogy az egész Világ ellenőrzése ő alá kerüljön. Vigyázzatok, és ne kössétek magatokat az anyagi dolgokhoz. Járjatok ezzel szemben a világosságban, hogy közelebb legyetek Istenhez, Aki hűséges fiait sosem hagyja el. Imádkozzatok a Közel-Kelet országaiért, akik titokban Oroszországgal egyezségre lépnek, hogy megkezdhessék a  III. Világháborút. A nyugtalanság, a zavar Jeruzsálemből indul. Jól jegyezzétek meg, hogy az ellenségek egy nagy katonai konfliktust akarnak lángra lobbantani.
 Az egyes országokat egyre nagyobb ellenségeskedésbe akarják hajtani. Vegyétek kézbe a rózsafűzért és imádkozzatok sokat, mert sötét, fekete felhők csüngenek a Világ felett.  Ugyanakkor fiatal gyermekeink nem hallgatnak szavunkra és eltávolodnak Istentől.
Gyermekeim, imádkozzatok! Szeplőtelen Szívemből megáldalak benneteket és imádságotokat is.
Megáldom az egész Anyaszentegyházat és Téged is kedves Fiam!
Mindig veletek vagyok, és sohasem hagylak el benneteket. Ti pedig Fiam haladjatok előre a szeretetben és hirdessétek szavaimat az egész Világnak.
                DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!”