11. Üzenet
1997. január 13. Rósa mistica.
” Titkos értelmű rózsa napja.”
Az Ember:
“Magasan az Égen egy fénygömb jelenik meg. Nagy fényt sugároz. Ebben a fényben Isten szeretetét szabad megéreznem. A fénygömb sugarai mindent átjárnak. Az én lelkemet is átjárják. A sugarak egy bizonyos édessége a szívemben jelentkezik. Milyen nagy bűnös vagyok én az Isten fensége előtt ! Ezt éreztem ez élményben.
 A fénygömb átlátszóvá lesz, középen egy trónt látok, amelyen az Örök Atya ül. Csodálatosan szép Szeráfok háromsoros arany szárnyakkal veszik Őt körül. A Szeráfok mélyen meghajolva térdelnek a trón előtt. Isten dicsőítését hallom. Egy fénysugár árad ki a fénygömbből a szívembe és nagyon szép fényben egy Szent Angyalt látok. Kardot tart a fejem fölé, s közben mondja:
A Szent Angyal:
” Te ember, Te por! Hajtsd meg fejedet, mert nem vagy méltó arra,hogy az Úr színe előtt állj. Megfoghatatlanok az útjai és a  gondolatai az Úrnak! Megfoghatatlan az Ő szeretete, mert nevetséges a Világ szemében, azt Ő eszközévé választja. Ki méltó az ilyen kegyelmekre?
 Senki, mert minden ember bűnös. A Szeplőtelen, a Világmindenség Úrnője és Királynője, Ő az egyetlen bűntelen, Szeplőtelen. Isten kiválasztotta Őt, hogy az Isten Fia Anyja legyen. Ő a kiválasztott minden asszonyok között. A mindennél magasztosabb Isten szeretete  a gyengét választja ki magának. Csak ilyen módon nyilatkoztatja ki Isten szeretetét a Világnak és az Emberiségnek. Ha az alázatos ember Istenéhez közeledik, ismerje be milyen bűnös ő. A büszke és gőgös nem ismeri el gyöngeségét, és nem veszi észre semmiségét.
Milyen nagy bölcsesség rejlik  Isten, Urunk és Megváltónk szavaiban:” Az elsőből utolsók lesznek, s az utolsókból elsők lesznek.” Csak az okos és Istenfélő tudja felfogni ezeket a szavakat. Te ember! Ne nyisd fel a szemedet, mert te nem vagy rá méltó,hogy e dolgokat mind lássad. De mégis tudd meg, hogy az Úr az Ő  nagy szeretetét általad ki akarja nyilatkoztatni a Világnak. Közöld ezért e szavakat a Világgal, az Isten nagyságának és a te saját semmiséged bizonyságául, mert ki vagy te Isten színe előtt?”
Az Ember:
” A Szent Angyal eltűnik,és fénykereszt jön ki a fénygömbből.  Előtte áll az Istenanya egy kék színű gömbön. Egészen fehér az öltözete, s egy csodaszép aranykoronát visel. Kezét imára kulcsolva tartja. Kezei köré van csavarva egy arany rózsafűzér. Keblén megjelenik Szeplőtelen Szíve. Ezt átfonja 9 rózsa, 3 arany, 3 piros, 3 fehér. A kék gömb egy felhőn  nyugszik és körülötte egy rózsaszőnyeget látok. Az Istenanya egészen fényben áll és a lábánál két Szent Angyal térdel. Szeretett Mi Asszonyunk rám néz és megáld minket. A jelt megadják.”
Az Istenanya:
” Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves világosság Fiaim! Szeplőtelen Szívem kis prófétája, az Anyaszentegyház minden gyermeke és ti gyermekeim, akik az igazság és szeretet útját keresitek.
Egészen  különleges szeretettel és együttérzéssel és irgalommal eltelt Szeplőtelen Szívemből köszöntelek benneteket. A HÁROM SZEMÉLY egy Istennek, az ATYA, a FIÚ és a SZENTLÉLEKNEK áldását adom rátok. Kedves gyermekeim, ma igen szép jogcímen jövök, ezt az Örök Atya adta nekem. Úgy jövök hozzátok, mint a  szegények Anyja, mert mindenkiért aggódom, különösen a szegény bűnösökért, akik oly gyengék, és nincs erejük arra, hogy a bűn bilincseitől megszabaduljanak és a világosság útjára visszatérjenek.
Szeretett gyermekeim, Szívem tele van irántatok való szeretettel. Lelépek a Földre, egész idő alatt teljesítem küldetésemet Szent Gábor Angyalhoz intézett válasszal:
                              
  “Íme az Úr szolgálója vagyok!”
Az Örök Atya megbízásából jövök hozzátok a Földre, hogy az Ő nagy szeretetére, végtelen jóságára és irgalmasságára hívjam fel figyelmeteket, amellyel Ő körülvesz titeket. Azt akarom, hogy az egész Emberiség igazságban és szeretetben megismerje Szent Fiamnak szerető Szívét.
Az az Én kívánságom, hogy Őt kövessétek valóban és keresztjeiteket örömmel, vele való egységben viseljétek, hogy ezáltal Isten akaratát teljesítsétek. Ezért szólítalak fel benneteket oly sokszor, hogy egész életetek a ti igenetek legyen, mert az életszentségre való elhivatottságotokat csak így valósíthatjátok meg, s így teljesedik be rajtatok Isten akarata. Szeplőtelen Szívem megmutatja Nektek a Szent Fiamhoz vezető legjobb utat, hogy ilyen módon jól felkészülve a bekövetkező eseményeknek elébe mehessetek harcra való készséggel, mert ez az idő áldozatot és odaadást követel tőletek, ez ugyanis az az idő, amelyben tanúságot kell tennetek hitetekről, TANÚSÁGTÉTELETEK KELL, HOGY TÖKÉLETES LEGYEN!
 Nézzetek körül, mennyi ember szorul rá segítségetekre és lelki támogatásotokra!
Olyan sokan vannak, akik sem Fiamat nem ismerik sem engem.Nem kérek tőletek valami nagyot, hanem csak azt, boruljatok térdre és kérjetek bocsánatot Istentől közömbösségetekért.Ha az Örök Atya látja,hogy valóban megbánjátok bűneiteket, akkor magához vonz benneteket és megengedi, hogy a kegyelem forrásából igyatok. Ne féljetek igent mondani. Ez a lelkiismeretetek és odaadásotoknak az ideje. Legyen több bátorság a szívetekben,hogy Istent igazán, valóban szeretni akarjátok,hogy így jobban megértsétek, mennyire édes a munka az Úr szőlőjében.
 A Világnak szüksége van bátor katonákra, mert a harc egyre keményebb lesz, mivel a sötétség erői egyre jobban hatalmukba kerítik a Földet. Csak a hitben erősek fogják a nehéz időket kiállni, kibírni. Kérlek benneteket Kedves Gyermekeim! Tartsatok ki az imában és legyetek bátrak a bűnbánatban! Figyeljetek rá, hogyan valósulnak meg lassan szemetek láttára a megjósolt események.
NE KÍVÁNJÁTOK TŐLÜNK A DÁTUMOKAT, HANEM VEGYÉTEK TUDOMÁSUL, HOGY AZ IDŐK IDEJE ITT VAN. ITT ÉS MOST!
Üzeneteim erre nem elégséges bizonyítékok?Könnyeim,amelyeket miattatok és értetek sírtam nem elegendőek, hogy az emberiség közömbössége miatt szenvedünk és szomorkodunk?
Kedves Gyermekeim! Szeplőtelen Szívem az utolsó esély nyújtja nektek.
Tőletek függ, hogy azt felhasználjátok, vagy nem. Olyan sokszor mondtam, hogy sok függ tőletek.
ÉLETETEKBEN ISTENT ÉS AZ Ő AKARATÁT ELSŐDLEGES HELYRE KELL TENNETEK, HOGY AZ Ő AKARATÁT TELJESÍTSÉTEK!
Az idő rövid és Ti elszalasztotok annyi kegyelmet. Ti csak azt nézitek, ami a világból van. Ti csak a világ kiáltását, hangját és pénzét keresitek. Ez mind veszélyes és nem vezet sehová.
                              LASSAN SAJÁT MAGATOK RABJAI LESZTEK!
Ellenségetek örül, ha látja hogy milyen ostobán viselkedtek.Kedves Gyermekeim! Legyetek bátrak és ne féljetek semmitől! Marad még egy kis időtök, amikor még sok mindent jóvátehettek. Sok országban nyugtalanságok keletkeznek. Sok vérontást okoznak, azután általános zavargások következnek be a világon. Ti csak diplomatikus megoldásokban kerestek segítséget  és elfelejtitek azt , hogy Isten segítségét kérjétek. Őt mellőzitek, és életetekből Őt kihagyjátok. Nemsokára megmutatja majd az Örök Atya a haragvó arcát, és sokan megijednek, félnek.De ez túl késő lesz. De Ti kicsi gyermekeim tartsatok ki szeretetemben és meneküljetek palástom alá, mert Én mindenkor segítségetekre leszek. Én vagyok a szegények Anyja a Szívem mindig nyitott számotokra. Ne féljetek semmitől, kicsi lelkeim! Szeretlek benneteket, mint szeretett gyermekeimet és Szeplőtelen Szívemből megáldalak titeket. Erősen Szívemben őrizlek benneteket és szeretetemet megerősítésül ajándékozom  nektek. Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében!
Ne aggódjatok, mert az Örök Atya nagy szeretetében mindenről gondoskodik, amire szükségetek van. Ő csak válaszotokra vár, a meghívására, amelyet Ő Szívem útján mond.
NE FÉLJETEK BEVALLANI BŰNEITEKET ÉS VÉTKEITEKET ,MERT NEM AZ A NAGY AKI MONDJA:” BŰNÖM NINCSEN”, HANEM AZ, AKI BŰNEIÉRT VEZEKEL, ÉS ISTENTŐL BOCSÁNATOT KÉR!
Csak így lehet a Szentséget elérnetek. A nagyság nemcsak a szavakban rejlik, hanem  mindenekelőtt a tettekben.Gyermekeim, Isten mindent lát és senki sem menekülhet el előle. Ezért Fiaim, odaadásotok és beszédetek legyen őszinte, mert cselekedeteitek követnek titeket.”
                              Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
 A Pap szava a 11. Üzenethez
A pap, aki a  Főpapnak, Jézus Krisztusnak a szolgája, arra hívatott, hogy a Szűz Anya és a Szent Angyal szent szavát megmagyarázza. A Szent Angyal emlékeztet arra , hogy a semmiből jöttünk.Minden, amik vagyunk, és amink van, Isten műve. Ahogyan Isten ebbe a látható teremtésbe, ami semmiből lett, mértéket, törvényt és igazságot fektetett bele, ugyan így, Ő igazságot is fektetett, szeretetet és Istenfélelmet is. Ezek eltöltenek mindent szépséggel, bölcsességgel, harmóniával,és az embert “gyermekévé” fogadta, mint a világ urát és intézőjét. Ember, nagy a Te méltóságod! Nagy a Te hívatásod! Te egészen a szeretetből teremtettél és a Te nemes mivoltod ezeknek a sajátságoknak a kifejezője. Isten ellenlábasa téged ember félrevezetett. Te ma nagyobbrészt az Isten elleni lázadás és engedetlenségben élsz és megerőszakolod a teremtést, a tudomány és a visszaélések gőgje által. Az Atya szeretetében és irgalmasságában Megváltót küldött, hogy a bűn okozta bajból és a sátán szellemi és emberi eszközének hálójából kimentsen.
 A Szent Angyal kardot tart a próféta fölé. A Szent Isten egyben igazságos Isten is, Aki szeretetének a kijáró tiszteletet megköveteli.. Így ez a kard az ítélet kardja, a jó és a rossz szétválasztása. Mária a mi szeretett Anyánk. Az Atya legtisztább és legengedelmesebb és legszeretetreméltóbb képmása. A Megváltó Anyjává lett kiválasztva és mindnyájunk Anyja lett  társmegváltás révén. Megértjük, hogy az Anya , mentő és gyógyító módon közbe akar lépni, mint kiválasztott Társmegváltó. Így ébreszti fel a Fiával kapcsolatos emlékünket, aki azt mondta:
                ” NEM BÉKÉT JÖTTEM HOZNI, HANEM KARDOT!”
Az Anya gyermekeinek az ítélet  kardja előtt megintője és megmentője akar lenni. Mint a szegények Anyja , könyörög fiaihoz: Engedjétek magatokat kimenteni a mély szakadékból és bizalommal gondoljatok Isten irgalmas szeretetére! Tekintsetek az Üdvözítőre és az előtte álló házasságtörőre, aki a nép meg akar kövezni. Ő odaáll a bűnös nő mellé. és azt mondja:
” Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ!” Mind visszalépnek és eltávoznak. Jézus akkor azt mondja a bűnös nőnek: “Senki sem ítélt el, én sem ítéllek el. Menj de többé ne vétkezzél.”/Jn .8,7/
A Szegények Anyja buzdít minket, gondoljunk a nagy embertömegre és Jézusra amint ezt mondja:”Sajnálom a tömeget!”/Márk8,2/, vagy “Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.”/Lk. 19,10./
 Milyen borzasztó és szomorúan hat ránk az Úr szava:
“AMIKOR AZ EMBER FIA ELJÖN, TALÁL-E HITET A FÖLDÖN?”/Lk.18,8./ Még mindig szenved és fel is áldozza magát értünk és odaajándékozza magát táplálékként a szent mise áldozatban az Atya gyermekeinek. Ő Anyjával együtt az Atya szeretetének bizonyítéka Az Úr szent szava: ” Sajnálom a tömeget.” Ez benne van a szelíd szélben,amely a szeretetre méltó Istenanya üzeneteiben is fújdogál. A Szent Isten igazságossága, látható az Angyal kardjában, arra készteti mindkettőjüket, Jézus és Máriát is, hogy az emberi szíveket megtérésre bírják. Ezért kell az Ő intelmeiknek, az Úr szavának engedelmeskedni:
              “LEGYETEK TÖKÉLETESEK, AMINT MENNYEI ATYÁTOK IS TÖKÉLETES.”/ Mt.5,48./
Ezért így szól az Úr: ” Ne félj, Te maroknyi nyáj”/Lk. 12,32./
“Kövessétek bátran  ebben az utolsó próbatételi időben a ti Megváltótokat, mert én vagyok és maradok: ” Az Út az Igazság és az Élet”/Jn. 14,6./
” Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket,”/Mt9,13./ Így REMÉNY adatott mindazok számára, akik jóakaratúak!
P.M.S.