A pap bevezető szavai a IV.kötethez.
Az idők jelei, a fizikai csapások által, figyelmeztetik az embereket a megtérésre. De ezen felül, vannak az égnek is jelei, a sok magánkinyilatkoztatás, amelyek a lelkek elkárhozására, az örök szenvedésre hívják fel a figyelmünket. Mint vezérvonal szerepelnek a legújabb üzenetek, amelyek felhívják a figyelmet a pusztulás felé vezető útra, amelyen állunk és járunk,és arra a módra, hogy hogyan tudunk irányt változtatni, hogy elérkezzünk az örök boldogságra.

78. Üzenet.
1997. november 30. Szent András apostol.
Az Ember:
” Az égen megjelenik a fénykereszt. Mindent beborít a fény. Ebben a fényben látszanak a Szent Angyalok, akik egy kört alkotnak. Hirtelen megjelenik a kereszt közepén az Istenanya tiszta fehérben. Fején arany koronát visel, amelyen kereszt van. Kezében egy hosszú rózsafűzér és egy virágcsokor. A mellén az Ő Szeplőtelen megsebzett Szívét virágok koszorúzzák, amelyből szép fénysugarak törnek elő. Az égen egy átlátszó fehér felhő van, amelyben egy galamb látható. Lassan ereszkedik lefelé, minél közelebb jut az Istenanyához, annál  világosabban fénylenek a sugarak. Az Istenanya Szívén látom a galambot. Tűznyelvek tűnnek elő, amelyek minden irányban szétterjednek. Kérem a megbeszélt jelet, és megjön. A Szent Angyalok körbeveszik a Szűzanyát és énekelnek:”
A Szent Angyalok:
” Üdvözlégy, Te Istenszülő, Mária, Te kegyelemmel teljes. Te a Szentlélek Jegyese, Te az Örök Atya Leánya! Mily nagy dolgokat művel az Úr Teáltalad, és mily nagy a Te Neved. Ó Te minden kegyelem közvetítője, Te Szeplőtelen! Aki a Te Nevedre gondol, már birtokolja a Szentlélek első kegyelmét, azt , hogy a Te egyszülött Fiad megtestesült. A Szentlélek hatása, hogy a hit élővé és tökéletessé válik. Mint ahogy senki sem mondhatja a Szentlélek nélkül, hogy Jézus valóban feltámadott, éppen úgy, senki sem tudja mondani a Szentlélek nélkül, hogy Mária az Ég és a Föld Királynője.
Dicsőítünk Téged, mert általad valósulnak meg a legnagyobb titkok. Te lettél az Isten Fiának az Édesanyja.A Te csodálatos anyaságod által Vagy az egész teremtett világnak az Édesanyja. Isten  Téged az Ő bizalmasává tett. A Te Szívedben teljesedik be az Új Pünkösd titka az emberek számára. Te általad újul meg a teremtés, a Te egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére.”
Az Ember:
” Az Istenanya széttárja a karját. A sugarak, amelyek kezéből előtörnek, összekapcsolódnak azokkal,amelyek az Ő Szívéből sugároznak. Ezek egy fényháromszöget képeznek. Az Istenanya ránk tekint és megáld minket.”
Az Istenanya:
” Az Atya a Fiú, és a Szentlélek nevében. Kedves földi gyermekeim, Szeplőtelen Szívem kisfia, szeretetem teljességével üdvözöllek mindannyiótokat, és a Szentháromság különleges áldását hozom nektek: Az Atya a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Szeretett gyermekeim. Úgy jövök hozzátok, mint a Szentlélek Jegyese. Az Én Szívem a szeretet Cönákuluma( utolsó vacsora terme), ahol a szeretet és az igazságosság nagy győzelme ment végbe. Ez az Én Szeplőtelen Szívemnek a győzelme, és egyben a ti nagy örömötök az Én Isteni Fiammal végbement találkozás által. Az Én Szívem az a Cönákulum, amelyben megtaláljátok Fiamat. Ő a ti Megváltótok, és a világ megmentője. Minden más út a pusztuláshoz vezet. Én azt szeretném, ha ti ezt megértenétek, és követnétek az Én anyai hívásomat. Az Én Szeplőtelen Szívem diadala, amelyet meghirdettem egy nagy nap lesz. Akkor megdicsőül és kiárad a Szentlélek valójában, és megújul a Föld színe. Ezért kell, hogy ti, kedves fiaim kérjétek a Szentlelket, hogy Ő a ti szíveteket szeretetlángjával meggyújtsa. A küzdelem a döntő szakaszába érkezett. Az emberiség belépett a sötétség órájába,amelyben az egyetlen világosság az igazság, amely szabaddá tesz titeket. Most az Anyaszentegyház külső és belső üldözést szenved. A sötétség hatalma az emberi lelkeket támadja.
Kedves gyermekeim. Nézzetek fel az Én Fiam keresztjére, és imádkozva várjátok a győzelmet. A keresztben van a győzelem, és az Én Fiam keresztjében van a ti reményetek.
Gyermekeim! A Fiam által nektek adott megdicsőülés rövidesen beteljesedik. Ezután az Anyaszentegyház világítani fog eredeti szépségében, mert megtisztult azon mártírok vére által, akik  az igazságért áldozták fel az életüket. Tudom drága gyermekeim, hogy közületek sokaknak nehezére esik, hogy higgyenek az Én szavamnak. Különösen az Én pap fiaim nem akarják megérteni, hogy milyen nehéz helyzetben van az Egyház. Mint a ti Édesanyátok mondom, hogy az utolsó betűig meg fog történni minden, ahogy azt az Isten előre megmondta.
Gyermekeim, mindennek meg van a mély értelme a megváltás történetében. Az Isten tervei tökéletesek, amelyek be fognak teljesülni. Tudom, hogy nehéz nektek elhinni, hogy jön az éhínség, miközben az üzleteitek tömve vannak árúval. De tudjátok meg, hogy az Isten Úr a természet fölött is. Amikor Ő esőt, vagy szárazságot küld a Földre, mit fogtok ti begyűjteni? Az Én üzeneteimben nem hisztek, mivel a ti Mindenható Istent elvetitek, AKI MINDENEKNEK AZ URA.Templomaitokban az első helyet az emberek részére készítitek. Több figyelmet szenteltek nekik,  mint az Istennek. Nem az Én Fiam, hanem egy ember van a középpontban. Ti csak beszéltek a szeretetről, azonban a szeretet forrásáról, Istenről megfeledkeztek. Fületeket becsukjátok az élő Isten szavai előtt, amelyek az Ő szájából származnak.
Rövidesen elérkeznek sorsotok napjai, amikor sokan elismerik az Úristent, és megtérnek. Sokan fogják azonban követni az emberiség nagy ellenségét, az Antikrisztust. Ő fog titeket kísérteni és üldözni. Ő nem fog nektek igazi boldogságot nyújtani. Csak egyedül Istenben találjátok meg a boldogságot és az örömet. Ezért boruljatok térdre előtte, és kérjétek bocsánatát!
Kedves gyermekeim, minden próbatétel, mely az emberekre nehezedik, a ti üdvösségetekre szolgál, azért hogy az emberiség fölismerje, hogy Isten az Isten, és Őt illeti meg minden tisztelet és dicsőség!  Én azért jövök hozzátok , hogy figyelmeztesselek benneteket. Rámutatok arra az útra, amelyre ti meg vagytok hívva. Csak kevesen fognak az Én Szeplőtelen Szívem győzelmében részt venni. Én azonban reménységet és a segítséget hozom nektek.
Ó gyermekeim, imádkozzatok mindazokért, akik nem imádkoznak, és akik titeket üldöznek. Ne féljetek, ha kinevetnek titeket! Sokan kinevették az Én Szent Fiamat is a kereszten. Ők nem ismerték fel a szeretetnek ezt a nagy tettét, és az Én Fiam küldetését. Így van ez ma is. Sokan nem hiszik, hogy jön egy háború, amely sok áldozatot követel. Nagyon földhöz ragadtan gondolkoztok. Azt gondoljátok, hogy a békeszerződések valóban jók, és hisztek bennük. Nem teszitek azt, amit az Én Isteni Fiam megkíván. Részetekre már nem az evangélium az igazság, és az örök élet forrása, hanem a televízió, ami előtt ti órákat ültök, és elvesztegetitek a drága időt. Elvetitek az Istent és az Ő parancsait, ezért van bezárva a szívetek az Ő szavai előtt, amelyeket Ő, az Én Szeplőtelen Szívemen keresztül, hozzátok intéz. “Akinek füle van, hallja, mit mond a Lélek a közösségnek!”
Aki elzárkózik ezektől a szavaktól , az nem érti meg az időt, és a figyelmeztetést.
Megáldalak titeket kedves gyermekeim.Tudjátok, hogy Én mindig veletek vagyok: ” Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.
                                     Dicsértessék a Jézus Krisztus”