79. Üzenet.
1997. december 6. Szent Miklós ünnepe.
Az Ember:
” Magasan az égen megjelenik egy fény, amelyből kialakul egy kereszt. Ez a fény minden irányban kiterjed. A fénykeresztben megjelenik az Istenanya, mint Királynő.Kék köpenyben, fehér ruhában, kék sállal. Arany koronát visel. Az Istenanya egy aranykelyhet tart a  kezében, és egy arany rózsafűzért. Hét Szent Angyal áll mellette. Mindegyik Angyalnak a mellén van egy jel. Hirtelen eszembe villan, hogy ők az Igazságosság Angyalai. Megkérem a jelet, amely megjön. Az Angyalok meghajtják fejüket és mondják:”
Szent Angyalok:
“Boldog Vagy Te Mária, kegyelemmel teljes. Te Vagy az Isten Fiának Anyja, és Te a Szentlélek Jegyese, Te Vagy a teremtés Koronája. Te hozod az emberiségnek a szeretetet és a remény üzenetét. Isten kiválasztott Téged az emberiség Anyjául. és a Te Szeplőtelen Szívedbe helyezte a győzelmet, amely az Úrnak egy napján bekövetkezik. Jön a győzelemnek és igazságosságnak a napja, és mindazok, akik az Élet Könyvébe be vannak írva,részt vesznek azon. Boldog Vagy Te, a szép szeretet és Irgalmasság Anyja. Mi dicsőítünk és áldunk Téged.”
Az Ember:
“Istenanya mosolyog, és maga elé tartja a kelyhet. Az Angyalok sorban állnak és lejönnek. A Istenanya megáld minket.”
Az Istenanya:
“Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves gyermekem, és gyermekeim, köszöntelek benneteket az Én Szeplőtelen Szívemben.Az Én anyai szeretetemet hozom nektek, amely a ti lépteiteket erősíti az igazság útján. Szívem szeretetét hozom nektek, mivel azt akarom, hogy életetekkel válaszoljatok az Én imára és bűnbánatra való meghívásomra.Tudom, hogy mennyire gyöngék vagytok, és mennyire szükségetek van a megerősítésetekre.. Ezért ismétlem oly gyakran a szavaimat.
Tudjátok, a sátán nagy hatalmat kapott, mert az ő ideje már a vége felé jár. Ti egy végzetes időszakba léptetek be. Ez rövidesen bekövetkezik az emberiség és az  Anyaszentegyház részére. A korábban megemlített üldözés hamarosan megkezdődik, mivel a gonosz óriási gyűlölettel semmisíti meg az igazságot. Azzal kezdődik az Egyházban az üldözés, hogy azok a püspökök, akik az igazság mellett maradnak, ki lesznek zárva. Ez a papokra is vonatkozik, és mindazokra, akik a hitüket az igazságban és a szeretetben megvallják. Gyakran mondtam nektek gyermekeim, de ti nem akarjátok meghallani anyai figyelmeztetésemet. Nem figyeltek az Én üzeneteimre, és az idők leleire Az idő közel van!
 Amikor az imára és a bűnbánatra szólítalak fel, arra kérlek benneteket, hogy béküljetek ki Isteni Fiammal. Őneki kell az első helyet elfoglalni az életetekben. Akkor meg lesz az örömötök és boldogságotok. Nagy az Ő  szeretete és irgalmassága, de el kell jönnötök Hozzá. Nem veszitek a szívetekre az Én szavaimat, mivel azt mondjátok, hogy sok jövendölés nem teljesült be. Tudjátok, hogy Mi a ti javatokat akarjuk, és mindennek meg van a maga ideje! Sok megadott jelet nem értettetek meg. Az üstökös megjelenése az égen nem volt fontos jele annak, hogy az Antikrisztus uralmának az ideje elkezdődött? Nem veszitek észre, hogy közel-keleten egy háború van készülőben? Nézzétek a jeleket az Égen és a Földön! Vegyétek észre, hogy a természet az Alkotónak van alávetve, és  szembefordult az emberrel, aki a teremtést,a bűnei által összezavarja!
Legyetek bátrak, és védjétek meg a ti szent hiteteket. Most van a próbatétel ideje a mi gyermekeink részére. Maga az Egyház is próbára lesz téve. Most üt az igazságosság órája. Minden, ami Istenhez tartozik, próbatételnek lesz kitéve, ahogy az Angyalok a teremtés kezdetén próbára lettek téve, hasonlóképpen az ember is a megváltás történetében próbára lett téve. Szeretetből történik ez veletek, drága gyermekeim, mivel szabad akaratot kaptatok, mint egy nagy-nagy ajándékot. Ti nem vagytok Isten szolgái, hanem az Ő gyermekei. A kereszt a próbatétel jele, és a győzelemé is. Ez az út a kibéküléshez, és a szeretethez. Ez mutatja az utat az igazsághoz. Maradjatok hűek hozzá! A kereszt áll a ti életetek középpontjában. Merítsetek erőt belőle! Az Egyház is viseli a maga keresztjét. Ez mindig nehezebb lesz, amíg a keresztre feszítés bekövetkezik.Így a győzelem is nagyobb lesz. Ez az Isten működésének a titka. Isten az Ő Fia szenvedésének az értelmére tekint. Nézzétek az üzenetet, amely a maga idejében bekövetkezik.
Gondolkozzatok el ezeken a szavakon! Vegyétek az Anya figyelmeztetéséül, aki szereti gyermekeit! Az idő itt van! A sátán a ti romlásotokat akarja, ezért kísért titeket nagyon ravaszul. Az ő ideje rövid, és gyakran rászed benneteket. Az Én felhívásom az imára, egy meghívás, hogy a ti lépteitek megerősödjenek. A ti imádságotok nem csak nektek segít, hanem mindazoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Fedezzétek fel hivatásotokat! Mindegyikőtök az életszentségre kapott meghívást. Éljetek szentül! Akkor örülni fogtok Szent Fiam jelenlétének. Legyetek éberek drága gyermekeim, és nézzetek Őrá, Aki a ti életetek középpontjában van, és rátok vár! Imádkozzatok sokat, és virrasszatok, hogy kísértésbe ne essetek. Virrasszatok, hogy a ti hitetek élő és kitartó legyen!
Megáldalak benneteket kedves gyermekeim, és kérlek: kövessétek az Én hívásomat és válaszoljatok az Én szeretetemre.
                                      Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                            Dicsértessék a Jézus Krisztus.”