81. Üzenet.
1997. december 13. Szent Lúcia ünnepe.
Az Ember:
” A kápolnában erős fény jelenik meg, amely minden irányba kiterjed. A fényben kis lángok láthatók. Az Istenanya kegyképe előtt megjelenik a mi szeretett Asszonyunk, Angyaloktól körülvéve. Mint Szeplőtelen Fogantatás jelenik meg, fehér ruhában, kék köpenyben. A feje körül 12 arany csillag.Kitárt kezéből fénysugarak törnek elő. Az Istenanya mögött egy fénykereszt van. Kérem a jelet, és megjön. A Angyalok az Istenanyára néznek, és hallom, ahogy énekelnek.”
A Szent Angyalok:
“Üdvözlégy Égi Királynő, Mária! Te Szeplőtelen, fenséggel teljes az Égnek és a Földnek Úrnője! A Föld minden lakója ismerje meg a Te szépségedet. Te Vagy az Édesanyja a Báránynak, Aki elveszi a világ bűneit. Te hozod a világnak a reményt, és meghirdeted az új időt, amelyben a Föld arca megújul. Elérkezett az idő, amelyben az Asszony Ivadéka szembeszáll a világ rendjének a lerombolójával. Minden ember hallja meg ezeket a szavakat! A harsonák jelezzék ezt az időt, a Bárányé a győzelem és az uralom, Aki megöletett és feltámadt. Ő úgy jön, mint Király, teljes dicsőségben, fehér ruhában, a dicsőség arany koszorújával a fején. Vele jön,  a Napba öltözött Királynő, hogy az utódokat a rabságból kiszabadítsa, és megajándékozza őket a békével, és az igazság lobogójával.”
Az Ember:
” Az Istenanya imára kulcsolja a kezét.Mosolyog, a kezén egy hosszú rózsafűzér függ, amit fény vesz körül. Az Istenanya rám tekint, és mindannyiónkat megáld a kápolnában.”
 Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves keresztény gyermekeim, Szeplőtelen Szívem kedves kis gyermeke, köszöntelek benneteket, és szeretetemet hozom nektek. Tudom, hogy nagy szükségetek van a segítségre, és az anyai együttérzésre.
Köszöntelek kedves kis gyermekem, Szívem prófétája. Ne félj attól, hogy téged erre az útra küldtelek. A Lélek ott fúj, ahol akar, és küldi a prófétát, hogy Isten nevében figyelmeztessen és vigasztaljon. Azt nem ti érdekeltétek ki, hanem minden az Isten szeretetének és atyai gondoskodásának az eredménye. A mostani idő előkészítése Szent Fiam eljövetelének, és az ígéretek beteljesedésének, amelyek az emberiség kezdete óta el voltak határozva. Itt az ideje, hogy a hiteteket, és az Istenben való igaz életeteket bebizonyítsátok. Az Én szavaim olyanok, mint a pusztába kiáltó szó.Bűnbánatra hívlak titeket, hogy arra az útra lépjetek, amely az Eljövendő útja, Aki maga az Irgalmasság. Ez a felszólítás Isteni Fiam Jegyesének is szól , az Anyaszentegyháznak, és mindazoknak, akik az Örök Atya földi házát kormányozzák. Az Egyháznak a világosság fiai segítségére van szüksége, mert belső és külső támadások fogják érni. Pap fiaimnak szükségük van a világosságra és az erőre az evangélium hirdetéséhez, amelynek tanúi és hirdetői egyben. Én arra hívlak titeket, hogy lépjetek az igazság útjára. Nem mondok újat. Béküljetek ki Isteni Fiammal. A sok áruló, akik belopakodtak az Egyházba, nap, mint nap újra keresztre szegezik Őt. Az Örök Atya Engem küld a Földre, mint JELET, amelyet előre megjövendöltek a próféták. Az Apokalipszis ideje elérkezett. A gonoszok összegyűltek már, és ti nem akartok harcolni. Süketek és vakok vagytok. Úgy szemlélitek az eseményeket, mintha nem rólatok lenne szó. Az idő a végéhez közeledik Az Én felhívásaim mindig ritkábbak lesznek, és lassan elhallgatnak. A ti időtökben történik az, hogy az Én Isteni Fiam Lelke kiárad fiaitokra és leányaitokra, amely által jövendölni fognak.( Joel.3.)
Ez a nagy Pünkösd, amely rövidesen elérkezik a Földre. Nézzétek milyen sok üzenetet kaptatok! Ezek ennek az időnek a JELEI! Legyetek éberek, mert a sátán báránybőrbe öltözött hamis prófétákat küld. Legyetek óvatosak, mert azért küldi őket, hogy zűrzavart okozzanak, és megbontsák az egységet. Ő tudja, hogy ti gyengék vagytok. Menjetek a hit igaz forrásához, és béküljetek ki Isteni Fiammal! Hitetek támaszkodjon az Egyházi hagyományokra! Ez legyen a fegyveretek a sátán támadásai ellen. Imáitok legyenek a ti védőbástyáitok, hogy ezt az időt, amely az emberiség történetének legnehezebb korszaka, kiálljátok.
Véssétek a szavaimat a szívetekbe! Gyakran imádkozzatok a Szentlélekhez, és kérjétek a segítségét! Ő sok megerősítő kegyelmet áraszt ki rátok. Legyetek a hit lovagjai! Az imádság és a megfontoltság óv meg benneteket a megváltás útján.
Gyermekeim, legyetek éberek, és éljetek az evangélium szerint! Imádkozzatok az Anyaszentegyházért! Az igazság győzelme az Egyházban fog elkezdődni, miután a próbát kiállta. Legyetek éberek, és egyesüljetek Isteni Fiammal! Tartsatok ki! Az igazságban lesztek szabadok ,és így fogjátok Krisztus örök érvényű szavait megérteni. Csal az ördögtől befolyásolt emberek akarnak az Egyházban könnyítéseket bevezetni. Az igazság egy, és az Egyházban nyilvánul meg. Használjátok a nektek ajándékozott adományt! Áldott minden munkanap, amelyet az Úr szőlőjében végeztek. Mindent köszönjetek meg Istennek!
Kedves gyermekeim, legyetek hálásak és meggondoltak! Fokozatosan abbamaradnak az üzeneteim. Az irgalmasság ideje elérkezett! Átnyújtom a magot, amelyet nektek kell ápolni, hogy gyümölcsöt teremjenek. Tegyetek tanúságot a Szeretetről, Aki rövidesen visszatér a Földre! Szeretlek benneteket, és megáldalak az Én Szeplőtelen Szívemből.
Olvassátok az evangéliumot, és fogadjátok a szívetekbe Szent Fiam szavait! Fordítsátok szemeteket az igazság felé, és  használjátok a szentségeket, amelyek elvezetnek benneteket az Istengyermeki szabadsághoz! Imádkozzatok gyermekeim!
                                        Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                                Dicsértessék a Jézus Krisztus.”