87. Üzenet.

1998. január 13. Szent Amadeus és Vidor
 Az Ember:
“Magasan az égen megjelenik a fénykereszt, amelyből a fénysugarak, mint a nyilak törnek elő, és  megvilágítják az egész világot. A kereszt fényében megjelenik Szent Mihály főangyal ruházata olyan, mint egy római katonáé. Fölemeli kardját, és körülveszi őt egy kék fény. Mellén egy pajzsot látok, az Istenanya képével. Szent Mihály mögött áll két Angyal arany csészével a kezében. A csészékben tűz lobog. A kereszt alatt megjelenik egy fekete állat, egy szörny, amelynek hét feje van. Ez az állat egy kígyóhoz hasonlít. Sok ember veszi körül a  szörnyet, és meghajolnak előtte. Hirtelen tüzet dobnak az Angyalok a szörnyre. A szörny elsüllyed a tűzben, a körülötte álló emberekkel együtt. Ahol a szörny volt, hirtelen egy nagyon szép Angyal áll, egy nyitott könyvvel a kezében, és ezt mondja:”
A Szent Angyal:
“A dicsőség nagy napja felragyogott, mivel a vadállatot legyőzték, és a tenger nincs többé(Jel. 21,1). A Föld lakói  összegyűlnek az Úr Szent Hegyén, hogy az új nap fölkeltét várják. A népek egyesülnek, hogy Pásztorukat köszöntsék. A népek között nem lesz többé szakadás, az Isten elküldi Fölkentjét, Aki egyesíti a népeket a Szent Városba.
Figyelemmel hallgasd ezeket a szavakat, mert ezek igazak! Az igazság tesz benneteket Isten gyermekeivé és Isten titkainak tanúivá. Nyissátok ki szemeteket és fületeket, és halljátok, ami rövidesen bekövetkezik: Az idő amiről beszélek Szent.
Mindazok, akik ebben az órában élnek, megtisztulnak a Bárány Vérében. Az Élet Könyvének pecsétje megnyílik. Tűz zuhan a Földre. Ez a tűz megtisztítja, és megújítja a Föld színét. Legyetek bátrak, telve, reménységgel!
Ember, írjad le mindazt, amit mondok neked! Hét város nyitja meg kapuit, és hét király emeli fel fejét a Bárány ellen. A szajha a hét halmon megnyitja a pofáját káromlásra, amit szétszór a négy égtáj felé.(Jel. 17.)
Áldott,aki az Úr nevében jön. Neki adja az Úr a mannát az égből és elvezeti őt a védett helyre. Ezt mondja az Úr. Amen. Amen.Amen.”
Az Ember:
“Szent Mihály Főangyal rám tekint és megáld. Én kérem a jelet, és az megjön.”
Szent Mihály Főangyal:
” Az Úr áldása legyen veletek!
Én Mihály, az Égi Seregek Fejedelme, felszólítok minden gyermekét Istennek, hogy boruljanak térdre! Elérkezett az idő, amelyben a vadállat az ő szándékait az Egyház, és a világ ellen nyilvánosan megmutatja. Legyetek éberek! Meneküljetek a Szeplőtelen Szív palástja alá, amelyet a templomban találtok meg. Védjétek meg az Egyház becsületét, amelyben Jézus Krisztus van jelen! Őrizzétek meg a hiteteket, amely veszélyben van a sötétség hatalmától. Amely mindig több zűrzavart okoz. A ti hitetek az igazságon alapszik. Őrizzétek meg a hiteteket, mert az vezet titeket a győzelemre. Ebben a harcban nem vagytok egyedül. Az ég mindazokkal van, akik a szeretet szavát követik. Azért nem vagytok egyedül, mert a Szent Angyalok őrködnek fölöttetek. Ne féljetek,hanem fogadjátok el ezeket a szavakat. Az Egyház a ti Édesanyátok is veletek van, és várja az imáitokat. Az igazság tüze rövidesen megérkezik a Földre, hogy a gonoszságot megsemmisítse, amelyet arra használ a sátán, hogy az embereket megbilincselje. Az igazságosság tüze a megtisztulást fogja jelenteni mindazoknak, akik a végsőkig kitartanak. Isten szeretetének a titka így fog beteljesülni. Higgyetek és küzdjetek, mert az idő elérkezett! Amen”
 Az Ember:
” Szent Mihály mellett megjelenik az Istenanya egy csillaggal. Egy hosszú rózsafűzér függ a karján. Ránk mosolyog, és megáld minket.”
Az Istenanya:
” Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves földi gyermekeim, kisfiam,Szeplőtelen Szívem kis prófétája, köszöntelek benneteket és átölellek szeretetemmel, hogy megerősödjetek.
Kedveseim, ne féljetek az eljövendő napoktól. Legyen hit a szívetekben, és higgyetek azokért is, akik gyengék,a bűnösökért, akik ezt az időt arra kapták, hogy fölismerjék az igazságot. Tudjátok meg, hogy a sátán megkapta az ő idejét! Ez az idő most van itt. Most üt az Egyház Golgota-órája. Ez a mi szent helytartónk vértanúságának az órája.
Kedves gyermekeim, üldözések, betegségek, és szerencsétlenségek a jelei ennek az időnek. Ez az az idő, amikor a természet a szenvedésbe megy át. Irtózik a bűntől. Én megmondtam nektek, hogy megbetegszenek az állatok. Nemde szemetek előtt teljesülnek be az Én szavaim? Rövidesen éhség fog uralkodni a Földön, mert a termés vagy elrothad a sok esőtől, vagy tönkre megy a szárazságtól. Az élelmiszer mindig drágább lesz, mert az ellenség ellenőrzése alá kerül. Gyűjtsetek tartalék vizet és élelmiszert! Ne csodálkozzatok szavaimon, hanem hittel és tettekkel válaszoljatok azokra! Ez lesz a próbája a ti engedelmességeteknek. Gondoljatok arra, hogy Én veletek vagyok, és  segíteni akarok, nehogy alva találjon benneteket az igazságosság! Legyetek éberek, és hitetek szerint készek ezekre az eseményekre! Ez az év sok szomorúságot hoz, de ne essetek kétségbe, mert ez az óra hozza el az igazság föltámadását. Az Egyház a tisztelet fényében fog ragyogni, és minden megújul.
Ez az az idő, amelyről a próféták beszéltek. Semmitől se féljetek! Rövidesen diadalmaskodni fog az Én Szeplőtelen Szívem, és vele együtt mindazok, akik megmaradtak az igazságban.
Szeretlek benneteket gyermekeim, és szívből megáldalak szeretetemmel és együttérzésemmel.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                            Dicsértessék a Jézus Krisztus!”