2000. március 8. Hamvazó szerda
Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott vagy testvérem a mi Urunk ; Jézus Krisztus kegyelméből. Ármin vagyok. Ne félj!
Köszöntelek testvérem és testvéreim Krisztusban! Az Atya szeretetével, a fiú; Jézus Krisztus megváltó áldozatával, a Szentlélek Úristen kiáradása által, a dicső szentháromságú egy igaz Isten kegyelméből. Ámen.
Imádkozzunk testvéreim! A legszentebb imával, amire az Atya egyszülöttje tanított benneteket. „Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképp a  mennyben, azonképpen itt, a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma , és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek és védj meg minket a kísértésben, de szabadíts meg bennünket a gonosztól, Ámen.
Testvéreim! Ez a legszentebb ima ami által mennyei Atyátok elé járulhattok. Amire a ti lelketeknek szüksége van – a megszólítás tökéletesen kifejezi az Atya és a gyermek közötti viszonyt. Mi feltétel nélküli bizalmat fejez ki, mert nem Uramnak szólítja, hanem a legbizalmasabb hangon; Atyám! Mert az „Atyám” szerető atya, az Úr pedig parancsoló. Így lehet összefoglalni : „az Atya és a fiú,   úr és a szolga.” Mert a fiú atyjától kapott szabad akaratú ember, érdemeket szerezhet, felöltöztetheti lelkét , mit a Bárány  vére tisztára mos a bűnbánat szentsége által, és meghallja azt a gyönyörű szót : „Menj be Urad, Atyád országába, amit készített az idők kezdete előtt. Mint Szent Pál mondotta – miután felragadtatott a mennybe : „Szem nem látta, emberi elme fel nem foghatja milyen gyönyörűséget készített Isten az ő gyermekeinek.”
Testvéreim ! Teljen el a ti lelketek is bizalommal, imádattal. Leborulva köszönjétek meg szerető mennyei Atyátok felül nem múlható, végtelen szeretetét, hogy ennyire szereti botladozó gyermekeit. Ezért küldte el az Atya egyszülöttjét. Hisz oly szépen imádkozzátok ti is, mikor hiteteket megvalljátok : „Hiszek Jézus Krisztusban, az Atya egyszülött fiában, ki született, nem teremtetett. Ki az Atyával egylényegű. Igen testvéreim, ezen  illő elgondolkodni. Hányszor mondotta Uratok Jézus Krisztus : „ én és az Atya egy vagyunk.”  Először Atyátok.
Ezen illő lenne elgondolkodnotok és végig elmélkednetek! Kik vagytok ti emberek, és honnan jöttetek, hogy Atyátoknak, aki a mennyekben van, mekkora szeretetének nagysága, hogy az ő egyszülöttjét adta értetek, ki az Atyával egylényegű. Mert mondotta a Fiú : „Én és az Atya egy vagyunk.”  Egy más alkalommal pedig Fülöpnek : „Aki engem lát, az látja az Atyát is.”
Mikor Uratok, Jézus Krisztus szenvedése előtt megsiratta Jeruzsálemet, mikor beteljesítette a próféta szavát (Örülj Jeruzsálem, Urad jő szamárcsikó háton) . „Jeruzsálem, Jeruzsálem! te megölöd a prófétákat, megrövidülnek napjaitok, kő kövön nem marad, pusztaság lesz házaitok felett. Hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit, de te nem akartad.”
Testvéreim szálljatok magatokba és fogjátok már fel végre, hogy hova rohan a ti világotok? A bűnök borzalmasak. A föld törvényei  bűnpártolók, több esélyt ad a gyilkosnak, mint az áldozatnak. A sátán uralkodik és szedi áldozatait. Az előzőkben mondottam, az állatoknak állatvédő egyesülete van, de az ember kiszolgáltatottabb. A gyilkolás már szenvedéllyé válik. Rettenetes méreteket ölt a
bűnpártolás. A törvény őrei a bírák, és a gyilkos védői a másodrendű gyilkosok, körömszakadtukig védik a gyilkost. Itt a pénzért mindent lehet venni, érte gyilkolni, érte a gyilkost futni engedni.
A jó látszatával úgymond új hitet, új egyházat alapítani. Embereket lehet megfosztani szabad akaratuktól, a jó látszatával, Isten nevében. Altatják, kábítják a lelkeket, mennyországot ígérnek és kárhozatot adnak. Borzalmas méreteket öltött a lélek-rombolás.
De ti testvéreim, ne féljetek! Ti csak higgyetek, reméljetek és szeressetek. Imádkozzatok, engeszteljetek, lelkeket mentsetek Krisztus egyházát el ne hagyjátok, ott van a biztos menedék. Mit mondott Uratok, megváltó Istenetek Péternek : „Te Péter  vagy ! Erre a kősziklára építem anyaszentegyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” Lássátok meg, Péter utóda a külső szemlélőnek egy beteg, öreg, erőtlen ember (külsőleg). Mit is mondott Uratok, Megváltótok Pálnak?  – „A te gyengeségedben van az én erőm.” Legyetek abban biztosak testvéreim, van az egyházban annyi erő, mert a krisztusi kinyilatkozatás ez : „A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” Mert Krisztus veletek van, őrzi lelketeket, ha ezt ti is úgy akarjátok. Mert Istentől kapott szabad akaratotokon áll vagy bukik a lélek. Mert mondom, Atyátok úrnak, szabad akaratú úrnak teremtett benneteket. Az teljesen mindegy, hogy itt a földön koldusként élsz vagy úrként. Isten, ki a szívek és a vesék vizsgálója, ő tudja ki itt az úr, és ki a szolga. Mert ki szenvedélyének él – és itt ti is tökéletesen fejezitek ki   (rabja a szenvedélyének) –  teljesen mindegy, ha palotában él, vagy kunyhóban él,  mégis rab.
Ti pedig testvérem és testvéreim!  Szabadok legyetek gondolatban, szóban és cselekedetben. Keressétek mindig és mindenben Uratok akaratát és a szép gondolatokból szép szavak, a szép szavakból Istennek tetsző cselekedetek lesznek. Imádkozzatok, engeszteljetek a bűnösök megtéréséért, lelkeket mentsetek! Mert ti nem szolgák vagytok, hanem szabadok , sőt dúsgazdagok vagytok, kincseitekből minél többet adtok, kétszer annyit kaptok vissza, még akkor is ha fekhelyed a börtön. Mert te Istenben élsz és Isten él benned, mert a Szentlélek temploma a szívetek. Ne feledjétek testvéreim, Isten országából senkit sem zárnak ki, hanem ti, az akarat szabadsága által zárjátok ki magatokat.
Testvérem és testvéreim! – Ujjongjon a ti szívetek és csordultig legyen Isten és emberszeretettel, mert szeretet az Isten. Ne féljetek, mert a félelem is megkötöz. Ti tudjátok mi a fegyveretek minden örömet, bánatot felajánlani Uratoknak, Isteneteknek, Jézus Krisztusnak, a szeplőtelen Szent Szűz; a Szűzanya győzelméért a gonosz felett, így lelkeket mentetek Isten nagyobb dicsőségére, a lelkek megmentésére, lelketek üdvére, Ámen.
Most búcsúzom testvérem és testvéreim, áldjon meg benneteket szerető Atyátok. Megváltó Istenetek őrizze lelketeket, hogy ne csak hivatalosak, hanem választottak legyetek a menyegzői lakomára, a lelkek megmentéséért. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária védelmezzen benneteket. Szent Mihály arkangyal mellettetek legyen küzdelmeitekben. A Szentlélek

Úristen a bölcsesség és a tisztánlátás kegyelmével lásson el benneteket. Istennek minden angyalai és szentjei védjenek és imádkozzanak értetek. Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Ármin.