2001. január 25.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott vagy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelméből. Ármin vagyok, ne félj!
Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik Krisztuséinak valljátok magatokat, kiknek lelkét nem mérgezte meg a földi világ csalfasága, hazugsága, kiknek szemei Krisztus keresztjére szegeződnek és felismerik benne Urukat egyedül üdvözítő Istenüket  és tanúságot tesznek, mert megvallják mindig és minden időben az emberek előtt, ha kinevetik, ha kigúnyolják, ha bolondnak nézik is az emberek. Köszöntelek benneteket testvéreim, mennyei Atyátok felül nem múlható irgalmas szeretetével, az Atya egyszülött fia keresztáldozata által, ki megnyitotta részetekre az Irgalmasság kapuját fent a mennyek országában, mindnyájotok számára, mert Isten szent Lelke köztetek van. A Szentlélek Isten keresi az emberi lelkeket, kik kitárják lelkeik ajtaját a kegyelem előtt, a szentháromságú egy igaz Isten; úgymint az Atya, a Fiú Jézus Krisztus és Isten szent Lelkének kiáradása által, Ámen.
Imádkozzunk testvéreim Krisztusban! Mennyei Atyám, mindenható egy igaz Istenünk áraszd reánk szent Lelkedet, hogy felismerje az ember benned irgalmas Atyám végtelen szeretetedet, melyet bemutattál szent Fiad keresztáldozata által, hogy felismerje a föld minden lakója, kiket te Atyám saját képedre és hasonlóságodra teremtettél és halhatatlan lélekkel ruháztad fel őket, mert nem szolgának, hanem szabad akaratú úrnak teremtetted őket. Nagy értéket, kincset bíztál rájuk, a te országodban az örök életet. Mennyegzői köntöst adtál rájuk, melynek tisztaságát, annak megőrzését reájuk bíztad. Mindnyájuknak időt adtál itt a földön, kinek ennyit, kinek annyit, hogy őrizzék lelkük, lelkük hófehér köntösét, hogy beléphessenek a mennyei lakomára hófehéren, tiszta lélekkel. Ezért áldunk és imádunk, örök, szerető mennyei örök Atyánk, a te atyai szeretetedért, te igaz szeretetedért, a dicső Szentháromságban, Ámen.
Testvéreim! Ti is zengjetek hozsannát, szálljon imátok az ég felé, köszönjétek meg életeteket. Fogjátok már fel végre, hogy életre születtetek ide a földre, az örök életre, nem erre a rövid földi létre, mert nem a test az életetek értelme, hanem a lélek mit a test csak takar, mert mikor órátok elérkezik, amitől ti annyira féltek, kiléptek belőle, lelketek szárnyalhat a lélek szabadságával Ura és Istenéhez, szerető Atyjához, arra a gyönyörű találkozásra, hol szemetekről letöröl minden könnyet és megtudjátok,  hogy mennyire szeret az Isten!!!
Testvérem és testvéreim! Átléptétek a ti számításaitok szerint a harmadik évezredet. Hogyan talált benneteket??? A nagy tudomány a nagy technika mit hozott a lelkek számára?  Nem!!! Borzalmas káoszt hozott. Hozott sok-sok szenvedést, gőgöt, kevélységet, gyilkolást, ember az embernek farkasa lett. Borzalmas betegségeket, félelmet, rettegést, éhséget. Borzalmas bűnöket, az áldozatok vére már bosszúért kiált. A szép, a jó veszni látszik. Az ifjúság úgynevezett szórakozási vágya, hol narkóba fullad, óriási hangerővel testet lelket rombolóan sulykolják az agyat, az értelmetlen dallamok, a lelket romboló szövegek a vadállat színvonalára süllyeszti a lelket. A becsületes munka elvesztette értékét. Az ÉN uralkodik.
Testvéreim, ilyen a ti világotok!! A szép, a jó szó a lelket felemelő, a becsület, a szeretet elvesztette értékét az áldozatvállalásról már teljesen elfelejtkeztek az emberek. Nem veszik észre, hiába oly nagy az orvostudomány, új embert akarnak alkotni. De az ismeretlen betegségekkel szemben tehetetlenek. A lélekharang állandóan figyelmeztet, már akiért !
Testvéreim!  Az előzőkben figyelmeztettelek benneteket a mennyei Atya végtelen szeretetére, Jézus Krisztus keresztáldozatára, Isten szent lelkének kiáradására. Most rátérek a két úrnak szolgáló lelkekre. Pedig ezek istenhívőknek vallják magukat, de a földi dolgok, szórakozás vonzzák testüket és így a lélek a test igájában vergődik. Elnézők hibáikkal. Ez nem vonatkozik értékrendjükben a mások hibáira. Pedig Uruk, Jézus Krisztus azt mondotta „Vagy légy hideg, vagy meleg, de mivel langyos vagy kivetlek számból.” Nagyon vigyázzatok testvéreim!
A magatok hibáját ne másokban ítéljétek el. Jézus Krisztus megváltó üdvözítőtök erre is felhívta figyelmeteket: ”Mások szemében a szálkát keresitek, a magatok szemében a gerendát sem veszitek észre”. Előbb vedd ki a magad szeméből a gerendát, azután keresd a másik szemében a szálkát.” Ezért azt üzenem, tartsatok bűnbánatot, küzdjetek, nem félerővel, teljes erővel összeszedettséggel, halhatatlan lelketekért és kivetkőztök a mulandóságból és felöltöztetitek lelketeket a maradandóval, és üdvösségetek lesz mindörökké. Ámen.
Testvérem és testvéreim, most pedig egy kicsi nyájról beszélek, kik szívükkel, lelkükkel követik Krisztusukat a tövisek között. Kik a csúcsra árral szemben haladnak, kik felvértezték lelküket Isten és emberszeretettel. Az engesztelő kicsiny lelkekről beszélek most. Nem a könnyű, kényelmes emberekről, sem a lelki tunyákról, hanem a bátrakról, a lelki hősökről, azokról az emberi lelkekről, kiknek lelkébe az elvetett mag gyökeret eresztett, szárba szökkent, és ki is virágzik, termést is hoz. „Aki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét és úgy kövessen engem”. De azt is mondotta a megváltó Istenetek: Jézus Krisztus; „Az én igám édes, az én igám könnyű!”
Testvérem! Az út amin haladsz jó, de még nem teljes és tökéletes. Ne keresd a test kényelmét. Sok hibádból kivetkőztél, ne hagyd lelkedet elszunnyadni, még csak egy percre sem. Ne félj a világtól, mert a félelem megkötöz, már azt is mondottam neked mert már annyiszor mondotta az én uram és Istenem. Nem a gyáváké, hanem a bátraké a győzelem, miért nem hiszed, hogy én a nyájat soha el nem hagyom, hogy én a száz igazat otthagyom, hogy megkeressem az elveszett egyetlen egyet. De ne feledd, a bátor szívekben lakozom és általuk is megszólítom a gyávákat, a késedelmes szívűeket. Apostolkodj! Sok tüske szúr meg, sokat csalódsz, bolondnak is néznek, de ez ne vegye kedvedet. Vigaszul szolgáljon velem is ezt tették, de légy kitartó, legyél hős, akit a világ kinevet, lenéz. Azt is mondottam apostolaimnak ezt most neked is üzenem: meggyűlölnek az én nevemért, de ne feledd engem már előbb gyűlöltek. Szolgáljon ez vigaszul a te lelkednek. Tudd azt, hogy én mindig melletted vagyok, ha azt te nem is érzed. De hidd, és én az élet koszorúját adom, beírom nevedet az Élet Könyvébe.
Testvérem, zárd szívedbe ezeket, és minden szót véss a szívedbe, mert vigasztalásod lesz a nehéz úton.
Testvérem és testvéreim! Zárjátok szívetekbe mindezeket, mert ez mindnyájotoknak szól, kik elolvassák és szívükbe is zárják, Ámen.
Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim, szerető mennyei Atyátok, megváltó üdvözítőtök; Jézus Krisztus őrizze lelketeket a jó pásztor, hogy egy se vesszen el csak a kárhozat fia. A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz, Isten anyja Mária legyen közbenjárótok Urunknál, Istenünknél. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek kicsi báránytestvéreim Urunknál, Istenünknél. Amen.

Én pedig Isten alázatos szolgája imádkozom érted, veled, értetek és veletek. Armin.