3. Elsővasárnap, Elsőpéntek és Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Májusban, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékára imádkozunk. Az Égiek segítségével, állandóan, testi-lelki tisztaságban, házastársi hűségben akarunk élni. Azokért engesztelünk, akik az Istentől ajándékba kapott nemiséget bűnösen, helytelen formában, felelőtlenül élik meg.
Legyen a röpimánk: “Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő – lelkiismeretvizsgálat.
Jót cselekedve, az örök életre vagy rosszat cselekedve, az örök kárhozatra akarsz-e feltámadni? Hiszel-e abban, a kilencedek, a felajánlások, a jobbra törekvő életed előbb-utóbb maximális kegyelmekkel járnak? Elfogadott és felajánlott szenvedéseiddel, Társmegváltóként, mented-e a lelkeket? Ha most meghalnál maradandó fényt hagynál-e magad után? Történt-e pozitív változás az életedben, az Oltáriszentségben lévő Jézushoz való viszonyulásodban? Hálás vagy-e a Szentháromság hegyéért, az Égiek által kiválasztott személyekért, a kapott üzenetekért? Megbocsátásaiddal és bocsánatkéréseiddel megörvendeztetted-e a mennyei Atyát?
II. Nagyfalu – jelen.
A mennyei Atya üzenete 2005 május elsővasárnapján:
Mennyei Atyánk, mivel örvendeztessünk meg Téged?
“Bűneitekben kérjétek a feltámadt Krisztus megbocsátását! Tisztátalanságotokban kérjétek a tisztaságot!
Higgyétek el végre: csak a tiszta szívűek boldogok! Gőgötökben kérjétek az alázatosságot! Jézus a fejmosás helyett megtanítja nektek a lábmosást! Szeretetlenségetekben kérjétek a szeretetet! Jézus segítségével lehetséges önfeláldozó módon szeretni, a rosszat csak jóval legyőzni, … lehetséges a harag minden formáját felszámolni.
Meglátjátok, ha Jézushoz mentek bűneitekkel, Ő a bűnbánat égi ajándéka által leoldja bűneitek bilincseit és farkas természeteteket bárány lelkületté alakítja!
Szomorúságotokban kérjétek a feltámadt Krisztustól az örömet! Ne felejtsétek el soha II. János Pál pápa utolsó üzenetét: ‘Legyetek derűsek, mert én derűs vagyok!’ Törekedjetek mindig, mindent vidáman tenni!
Félelmeitekben kérjétek a feltámadt Krisztustól a bátorságot! Ha Jézusra mertek hagyatkozni, Ő, a félős nyuszi természeteteket, az oroszlán bátor lelkületévé alakítja!
Egyedüllétetekben tudatosítsátok a feltámadt Krisztus jelenlétét! Fizikailag lehettek egyedül, de lelkileg soha, ha hiszitek azt, Jézus, láthatatlanul, de valóságosan, sokszor érezhető módon is mindig mellettetek, bennetek van. Jézus neve: Emmanuel – velünk az Isten! – bennünk az Isten!
Betegségetekben kérjétek a feltámadt Krisztus gyógyítását! Jézus gyógyító hatalma ugyanaz: tegnap, ma és mindörökké. Ti kérjétek Jézust bizalommal, állhatatosan, Ő, a maga módján, a maga idejében segíteni fog.
Lelki- szellemi- fizikai vágyaitokban fogadjátok el a feltámadt Krisztus Szent Testét és Szent Vérét! Csak egyedül Jézus képes betölteni Égig érő vágyaitokat! Csak egyedül Jézus képes megmenteni és lélekmentőkké tenni benneteket! Csak egyedül Jézus képes Földön és Égben teljesen boldoggá tenni benneteket! Ha eggyé váltok Jézus Szent Testével, Szent Vérével, Általa egységre tudjátok vezetni az egész emberiséget!
Sátáni támadáskor, megkötözöttségben, kísértésben kérjétek a feltámadt Krisztus szabadító erejét! Jézus, aki ‘abszolút’ erővel rendelkezik, veletek egységben legyőzi a gonosz ’szuper’ hatalmát. Jézus, a győzedelmes zászlóját, ma is, csak azok kezébe adja, akik az Ő kicsi csapatában, az Ő jó fegyvereivel és az Ő isteni segítségével harcolnak. Vele győztesek, nélküle vesztesek vagytok!
Elköltözésetek előtt alázatosan kérjétek a feltámadt Krisztustól az örök életet! Jézus arra tanít benneteket: a búzának el kell halnia, hogy bő termést hozzon; a hernyónak be kell gubóznia, hogy lepke lehessen; az ember meg kell haljon, hogy feltámadhasson, hogy örök életet nyerhessen. Tudja meg ma újra a hitetlen világ: halál ellen van orvosság a Feltámadt Krisztusban! A túlvilágról visszajött Valaki, a Feltámadt Krisztus, értetek! Jézus, az utolsó napon, kiüresít minden sírt feltámasztó hatalma által!
Jól jegyezzétek meg, ha ti, a magatok módján, megörvendeztettek Engem, Atyátokat, higgyétek el a magam módján, felejthetetlenül, Én is meg foglak örvendeztetni benneteket!”
Jézus üzenete 2005 május elsőpéntekén:
Jézusunk, mi a tisztátalanság következménye? “A vízözön, Szodoma és Gomora pusztulása az erkölcstelenség miatt következett be! A bölcs Salamon, tisztátalanság miatt oktalan bálványimádó lett. A zsidóknál a szüzességet eltékozló lányt, a házasságtörő nőt és férfit megkövezték. A rómaiaknál a paráználkodó Veszta szüzeket elevenen eltemették. Nagyon szomorú dolog, hogy korotokban a szemérmetlen ruhára, azt mondjátok: ez a divat! Erkölcstelen képekre ráfogjátok: ez művészet! Kicsapongó életetek jelszava: ez a természet joga! Én mindezekre azt mondom: ha meg nem tértek, nem fogjátok örökölni az Én Országomat!”
Jézusunk, tisztátalan világunkban mitől óvakodjunk? “A tisztátalan gondolatok, kívánságok, szavak ,cselekedetek… utálatosak Előttem! Dávidnak nem kellett volna oly sok könnyet hullatnia, ha szemére jobban vigyázott volna! Az erkölcstelen: zene, tánc, film, könyv,… előbb vagy utóbb az ártatlanságotok temetője lesz! Idejében, tudomásotokra hozom: a tisztességtelenül öltözködők a gonosznak az eszközei!”
Jézusunk, tisztátalanságunkban mit tegyünk? “Kérjétek Kortonai Szent Margit közbenjárását. Bűnös, boldogtalan, erkölcstelen élete után mondta: ‘eddig te győztél le engem, ezután Isten segítségével én győzlek le téged’. Bűnbánata által boldog lett és szent. Kérjétek Szent Ágoston közbenjárását. Erkölcstelen, nyugtalan, háborgó életében kinyitotta a Szentírást: ?Vessetek véget a kicsapongásnak és öltsétek magatokra Jézus Krisztust!’ – olvasta. Szakított a bűntársával! Az új élet, a bűnbánatban boldoggá tette!”
Ne felejtsétek el: “A mocskos testet vízzel, a bűnös lelket könnyel (bűnbánattal) lehet lemosni!”
Mondogasd gyakran: ?Tiszta szívet teremts bennem Istenem!!!’”
Jézusunk, mit mondasz azoknak, akik tisztán akarnak élni? “A tisztaság égi eredetű, Én hoztam le a Mennyből a Földre. Ha, a tisztaságot jól megélitek visszavisz titeket a Földről az Égbe. A tiszta életet élők, a liliomhoz hasonlítanak, annak kellemes illata az egész házat betölti. Az ártatlan ember tiszta életével érezhető, jó hatást gyakorol egész környezetére. A tiszta életűek rendkívül kedvesek Előttem. Gondolj: Édesanyámra, Szűz Máriára, az ártatlan János apostolra; a tiszta előhírnökre Keresztelő Jánosra; az ártatlan – tiszta gyerekekre,…
‘Ki a szív tisztaságát szereti, annak barátja lesz az Égi Király’.”
Jézusunk, hogyan őrizzük meg tisztaságunkat tisztátalan környezetünkben? “Gyónjatok és áldozzatok rendszeresen! Böjtöljetek, hogy lelkileg megerősödjetek! Éljetek az Égiek jelenlétében. Óvakodjatok az alvilági és csak evilági haveroktól! A tiszta közösség, az Ég rendkívüli ajándéka számotokra! Ne lustálkodjatok, keressetek magatoknak mindig hasznos, építő elfoglaltságot. Szeressetek lelki dolgokkal foglalkozni: Szentírásolvasás, Szentek Élete,… A tisztaság állandó küzdelem, harc, erőfeszítés nélkül nem őrizhető meg. Minden erény önfeláldozással jár.
A tisztaságot Én fehér vértanúságnak is nevezem, amelyért vértanúknak kijáró mennyei babér fog jutalmatok lenni! Kérjétek Szent Imre segítségét! Üzenete: ‘Népem, ha élni akarsz tiszta, romlatlan ifjúságod legyen!’
Kérjétek Goretti Szent Mária segítségét! Üzenete: ‘Inkább meghalok, de súlyos bűnt nem követek el!’ Élete bizonyíték: ?A tisztaság lehetséges, olyan érték, amely minden áldozatot megér’. ”
Tiszta Szívű Jézusunk, irgalmazz nekünk!
Szűz Mária üzenete 2005 május elsőszombatján:
“Drága Virágaim! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm, hogy eljöttetek ide, erre a hegyre, amely a Szentháromságnak lett felajánlva. Örülök, hogy ismét együtt látom a kis engesztelő közösséget. Azért hívlak benneteket Virágaimnak, mert olyanok vagytok, mint a száraz talajban élő Virágok, amelyek az Égből kapják a harmatot és attól növekednek. Ti is, a Mennyből kapjátok a harmatot, amely életben tart benneteket.
Kedveseim! Hetedszer adok üzenetet ezen a helyen, ami a teljességet jelenti. Mindent elmondtam nektek, amit tudnotok kell.
Az egész világ szeme, most újra Fatima felé fordul. Minden be fog teljesedni, amit ott megjövendöltem. Most, a világ, a harmadik fatimai titok beteljesülése előtt áll.
Az utolsó időben, összegyűjtöm az egész világból gyermekeimet, hogy engeszteljék a súlyosan megbántott Istent igazságos haragja miatt. Kérlek benneteket, tartsatok bűnbánatot, mert másképpen nem lesz jövőtök. Ne várjátok meg Isten rendkívüli figyelmeztetését. Térjetek vissza Istenhez, hogy megmeneküljön az egész világ.
Tanuljátok meg és mondjátok, – amíg nem késő – azt az imát, amit Fatimában kaptak a gyerekek.
Drága gyermekeim! Ti ne féljetek senkitől és semmitől! Ti csak szeressetek és ajánljatok fel minden fájdalmat, nehézséget, keresztet Istennek.
II. János Pál pápa temetése után, egy pozitív erő indult el az egész világban. A sok engesztelés, a számtalan megtérés miatt, sok büntetés lett eltörölve!
Szeretteim! Ha követitek tanításomat, egy nagyon szép jövő fog várni rátok, amelyben véglegesen megszűnik: a bűn, a szenvedés és a halál. Legyetek segítségemre abban, hogy ez a világ megtisztuljon és minél hamarabb eljöjjön egy boldog korszak a Földre, visszatérő Szent Fiammal.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“Isten nélkül nagyon üres volt az életem. Mint református, nagyon ritkán jártam a templomba. Egyik elsőpénteken, belső indításra, bementem egy Katolikus templomba. Nagy öröm töltött el látva a sok áldozó fiatalt. Ekkor született meg bennem a vágy és elhatározás Jézus után, aki jelen van az Oltáriszentségben. Jártam felkészítő oktatásra és pár hónap múlva elsőpénteken lettem elsőáldozó. Jézus a teljességet hozta be az életembe. Minden körülmény között hűséges maradtam az Úr Jézushoz és a Szűz Anyához. Megváltozott életemet teljesen átadtam az Égieknek. Csodálkozva látom körülöttem a megtéréseket. Hála és dicsőítés az életem a testi – lelki gyógyulásom után: a jelenért, a múltért sőt a jövőért is.” (V. Ilona)
III. Nagyfalu – előretekintés.
Júniusban: Jézus és Mária, a két Szent Szív szándékára imádkozunk, hogy képesek legyünk a pozitív közösséget keresni, szeretni és építeni. Engesztelünk az alvilági és csak evilági közösségekért.
NB: Nyomatékosan ajánlom, a Szentlélek rendkívüli kiáradása előtt, minél hamarabb, végezzünk egy alapos gyónást!!!
Áprilisi házi feladat:
“SZEPLŐTELEN SZÍVŰ MÁRIA, SEGÍTS, HOGY TISZTÁN ÉLJEK A HÁZASSÁGIG ÉS HŰSÉGESEN A SÍRIG!”