2009. május 2.
A Szűzanya nagyon szomorú volt. Csak elmondta az üzenetet és megáldott bennünket.
„Drága Gyermekek! Már régóta anyai szívemet és Fiamat adom nektek. Ti elutasíttok engem. Megengeditek, hogy a bűn egyre jobban hatalmába kerítsen benneteket. Megengeditek, hogy uralkodjon rajtatok és megfosszon ítélőképességetektől. Szegény gyermekeim, tekintsetek körül és nézzétek az idők jeleit. Azt gondoljátok, hogy tudtok Isten áldása nélkül élni? Ne engedjétek meg, hogy a sötétség elborítson benneteket. Szívetek mélyéből kiáltsatok Fiamhoz. Az Ő Neve szétoszlatja a legnagyobb sötétséget is. Veletek leszek, csak hívjatok engem és mondjátok: ‘Itt vagyunk édesanyánk, vezess bennünket!’ Köszönöm nektek.”
2009. május 25.
Drága gyermekek! Ebben az időben arra hívlak mindnyájatokat imádkozzatok, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, hogy a Szentlélek megújítson benneteket és elvezessen hitetek tanúságtételének útjára, titeket és mindazokat, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbeli előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Danko atya elmélkedése a május 25-i üzenethez
Imádkozzatok a Szentlélek eljöveteléért
“Drága gyermekek! Ebben az időben arra hívlak mindnyájatokat: imádkozzatok, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, hogy a Szentlélek megújítson benneteket és elvezessen hitetek tanúságtételének útjára, titeket és mindazokat, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől.
Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbeli előtt.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Jézus Mennybemenetele előtt azt mondta tanítványainak, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére; tanúi lesznek nemcsak Jeruzsálemben, hanem egészen a föld végső határáig. Azután a szemük láttára fölemelkedett az Atyához (vö. ApCsel 1,4–9). A tanítványok és az apostolok imádsággal készültek a Szentlélek eljövetelére. Nem voltak egyedül, velük volt Mária, Jézus édesanyja is. A jelenlévők közül egyedül Ő volt telve Szentlélekkel, aki Jézus fogantatásakor egészen betöltötte. Ő bátorította a tanítványokat, hogy ne féljenek, és a kitartó imára buzdította őket. A Szentlélek eljövetele előtt az apostolok bátortalanok voltak – tele félelemmel. Amikor azonban leszállt rájuk a Szentlélek, megváltoztak, és a félénk tanítványok Krisztus bátor tanúivá lettek. Tanúságot tettek arról, amit láttak és hallottak, amíg együtt voltak Jézussal. A szeretet és az igazság tüze lángra lobbant bennük és arra ösztönözte őket, hogy azonnal kezdjék hirdetni az Örömhírt.
A 2009. május 25-i üzenetében a Szűzanya bennünket is arra hív: imádkozzunk, hogy a Szentlélek betöltsön minden megkeresztelt teremtményt. A keresztség által Isten gyermekeivé lettünk, és beléptünk a szentek közösségébe Jézus megváltói műve által. A Szűzanya imádságra hív bennünket, mert az ima eszköz, mely által megnyílik a szívünk, és Isten Lelke elkezd működni benne. Minden Szentléleknek való megnyílás a lelki élet megújulásához vezet, és arra ösztönöz bennünket, hogy tanúságot tegyünk hitünkről. Mi keresztények arra vagyunk hívatva, hogy ebben a világban Isten üzenetének, Isten Igéjének hordozói legyünk és hirdessük Isten szeretetét. Ebben segítségünkre van Mária, édesanyánk és közbenjárónk. Máriával együtt kérjük, hogy az Igazság és a Szeretet Lelke működjön bennünk és közöttünk, tanítson és erősítsen bennünket, hogy az Isten akarata szerinti új életünket éljük.
Fra Danko Perutina