Székely János püspök, a Mária Rádió védnökének nyilatkozata  (Reakciómat ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban lent olvashatod …)
Kedves testvérek, kedves Mária Rádióhallgatók!
Az utóbbi hónapokban sokan felfigyeltek a „Nagy figyelmeztetés”-nek is nevezett üzenetre. Ezzel kapcsolatban szeretném néhány dologra felhívni a figyelmeteket.
Krisztus Urunk gyakran beszélt arról, hogy sokan jönnek majd az Ő nevében, és különböző üzeneteket fognak átadni. Ezt mondta: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő. Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek! Ilyeneknek előbb meg kell történniük, de ezzel még nincs itt a vég!” (Lk. 21,8-9) Szent Pál apostol így inti a tesszalonikaiakat: „Urunk Jézus Krisztus eljövetelét illetően ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már a küszöbön állna. Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket!” (2 Tessz 2,1-3)
Maga Krisztus, amikor az utolsó napról kérdezték, ezt felelte: „Azt a napot, és azt az órát nem tudja senki, még az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya.” (Mk 13,32) Szent Pál apostol is figyelmeztet: „Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.” (1 Tessz 5,1)
Minden olyan magán-kinyilatkoztatás, amelyik időpontokat jósol meg, és végső események konkrét idejét akarja meghatározni, ellentmond Krisztus szavainak. A végső események időpontját senki sem ismeri, csak az Atya! A Nagy figyelmeztetésről szóló állítólagos üzenetekben viszont ezt olvassuk: „Még ebben az évben…”; vagy másutt: „pár hónapotok van hátra”. Ezek a kijelentések nyilvánvalóan ellentétesek azzal, amit az evangélium tanít. Azok a hiteles magán-kinyilatkoztatások, amelyeket az Egyház elismert (pl. Lourdes, Fatima, az Isteni irgalmasság üzenete szent Fausztinának, stb.), mind mentesek az ilyesfajta időpontokra való utalásoktól.
Ráadásul a Szentírás arra tanít minket, hogy a szívek titkait egyedül Isten ismeri, egyedül Ő ítélhet (Jer. 17,9-10). Szent Pál azt írja, hogy még saját maga fölött sem ítélkezik (1 Kor 4,3-4). A Szentírástól idegen a Nagy figyelmeztetésnek nevezett üzenet tartalma, hogy Isten – ahogyan írják – feltárná mindenki előtt a lelke állapotát. Az ember nem ismeri, nem ismerheti a saját lelke titkait a maguk teljes mélységében. Egyedül Isten az, aki ismeri a szívünk legmélyét, aki megítélhet.
Az Egyház a magán-kinyilatkoztatásokat hosszas és komoly vizsgálatnak szokta alávetni. Szent János apostol levelében olvassuk: „Ne higgyetek minden léleknek! Vizsgáljátok felül a lelkeket, mert sok hamis próféta támadt!” (1 Jn. 4,1). Az Egyház vizsgálja az üzenet tisztaságát (vagyis azt, hogy összeegyeztethető-e a Szentírással és az Egyház hitével), azt hogy van-e nyilvánvaló jele annak, hogy természetfeletti esemény történt, és vizsgálja az üzenet átadójának személyét, hitelességét, életszentségét is. A Mária Rádió csak olyan magán-kinyilatkoztatásokat ismertet és közöl, ahol ez az egyházi vizsgálat megtörtént, és pozitív eredménnyel zárult.
Természetesen az idők jeleire mindannyian figyelünk, és figyelünk korunk hiteles prófétáira is. A lelkünket pedig igyekszünk megtisztítani a bűnbánat szentsége, a szeretet cselekedetei és az alázatos imádság által. Azonban mindebben figyelünk az Egyház tanítására, amelynek Krisztus megígérte a Szentlélek segítségét: „A Vigasztaló, a Szentlélek, akit a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek… Elvezet titeket a teljes igazságra” (Jn. 14,26; 16,13).
Sok szeretettel és imával,
Székely János püspök, a Mária Rádió védnöke
Közlemény :
Kedves testvérek az Úr  Jézusban ..
Sajnálatos módon tisztelt Püspök Úr nem érti miről szólnak ezen üzenetek , amiket az európai látnoknő kap az Úr Jézustól; ennek lehet több oka is , valószínűleg nem olvasta el az üzeneteket  , mert ha elolvasta volna akkor nem tévedett volna ekkorát   :( Ezek az üzenetek nem Jézus Urunk 2. visszajövetelével foglalkoznak egyáltalán nem   , hanem a Nagy figyelmeztetésre készítik fel az embereket és az azt követő időszakra !!!! Mindenesetre én nem mertem volna felelőtlenűl ilyen nyilatkozatot kiadni ezzel megtévesztve azokat az embereket akik megtérhetnének és megmenekülhetnének az üzenetek hatására és Isten kegyelméből :(
Szeretettel:
Gyuri

Levente testvérünk véleménye , közleménye:
Mély sajnálattal állapítottam meg Püspök atya leírásából, hogy az üzenetek teljes egészét nem olvasta el, csak részekre, mondatokra reagált. Amennyiben tévedek, ezúton kérek elnézést. Mindannyian, akik olvastuk a teljes egészét, tudjuk, hogy annak a csodának előkészítése folyik, mely komoly megtérést fog eredményezni, de őszinte szembenézést jelent lelkünk állapotával. A hívők számára egy nagy ajándék, a még nem hívők számára pedig egy lehetőség, hogy rátaláljanak a Krisztusi útra.
A Nagy figyelmeztetésről szóló próféciákból a szeretet és a figyelmeztetés árad (ezt maga Jézus mondja így). Ez semmiben nem tér el a Szentírás próféciáitól, szellemiségétől. Csak a mai emberhez szólnak.
Azt is tudjuk, hogy a Jelenések könyvében leírtak idejét éljük, elegendő kitekinteni a világban történő eseményekre. Ebben benne vannak a nehéz időszakok, amiknek elébe nézünk, és aminek talán már részesei is vagyunk. Jézus a szeretetéből adódóan készít fel bennünket üzeneteivel a nagyon nehéz időszakra, természetesen, mindenkinek szabad akarata van, ennek elfogadására.
Jézus kifejezetten elmondja, hogy második eljövetelének ideje senki előtt nem lesz kinyilatkoztatva, tehát erről szó sincs. A Garabandal-ban a Szűzanya által megjövendölt, nagy csoda, ami egyben a figyelmeztetés, hogy letérünk az Isteni útról, FOG BEKÖVETKEZNI, HAMAROSAN. Ez lesz az a misztikus élmény, melyben szemtől szembe találkozunk az Úr Jézussal, ami valakinek öröm, valakinek esély lesz.
Azt is tudjuk, hogy az Egyház erre hivatalosan nem fog reagálni, de a magán kinyilatkoztatások sosem tartoztak a gyorsan elfogadott események közé. Nézzük csak Fatima esetét. A Medjugorje portálon is látható hány pap misézik és mennyi Szentostyát szolgálnak ki, önmagáért beszél, még sincs hivatalos álláspont. De tudjuk, Boldog II. János Pál pápa magán emberként elfogadta azt.
Én, arra buzdítok mindenkit, hogy figyeljen oda a lelki vezetőjének véleményére, de az esetleges elutasítás elfogadása helyett, kérje a Szentlélek megvilágosító kegyelmét az olvasáshoz, értelmezéshez. Segíteni fog.
Semmi szándékom nincs a Püspök atya véleményét kritizálni, de fentieket szükségesnek éreztem reakcióként elmondani.
Ezek olyan üzeneteket, amikről beszélni kell, minél több emberhez eljuttatni, mert semmi rossz nincs benne, árad belőlük a szeretet, a féltés, a gondoskodás. Aki nem olvassa el egészében, nem fogja ezt megtudni. De fontos XVI. Benedek Pápa javaslatát alkalmazni, hogy ne mondjunk elmarasztaló véleményt addig egyetlen magán kinyilatkoztatásra, amíg a teljes egészét meg nem ismerjük.

A Testvérek megerősítésére szeretném még elmondani, hogy Garabandált ugyan még nem ismerték el, de a mostani püspök mégis felszólította az ottani papot arra, hogy az egykori jelenésekről prédikáljon, mert szükségét érzi ennek ezekben az időkben, sőt maga XVI. Benedek pápa is azt mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy a Szentírás Jelenések könyvének mondanivalóját éljük és felszólította a híveket ennek olvasására. (Sajnos ezekről a hazai médiában nem hallunk semmit.)

Imádságos szeretettel: